Maďarčina-Angličtina slovník »

belépődíj meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
belépődíj főnév

admission [admissions]◼◼◼ noun
[UK: əd.ˈmɪʃ.n̩] [US: æd.ˈmɪʃ.n̩]

entrance fee◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈtrɑːns fiː] [US: ˈen.trəns ˈfiː]

price of admission◼◻◻ noun
[UK: praɪs əv əd.ˈmɪʃ.n̩] [US: ˈpraɪs əv æd.ˈmɪʃ.n̩]

charge for admittance noun
[UK: tʃɑːdʒ fɔː(r) əd.ˈmɪtns] [US: ˈtʃɑːrdʒ ˈfɔːr əd.ˈmɪ.təns]

door-money◼◼◼ noun
[UK: dɔː(r) ˈmʌ.ni] [US: ˈdɔːr ˈmʌ.ni]

Van belépődíj?

Is there an admission charge?[UK: ɪz ðeə(r) ən əd.ˈmɪʃ.n̩ tʃɑːdʒ] [US: ˈɪz ˈðer ˈæn æd.ˈmɪʃ.n̩ ˈtʃɑːrdʒ]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina