Maďarčina-Angličtina slovník » bíráló meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
bíráló

reviewer◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈvjuːə(r)] [US: ri.ˈvjuːər]

critical◼◼◻ adjective
[UK: ˈkrɪ.tɪk.l̩] [US: ˈkrɪ.tɪk.l̩]

appraising noun
[UK: ə.ˈpreɪz.ɪŋ] [US: ə.ˈpreɪz.ɪŋ]

censorious adjective
[UK: sen.ˈsɔː.rɪəs] [US: sen.ˈsɔː.rɪəs]

criticaster noun
[UK: ˈkrɪ.tɪˌk.æ.stə] [US: ˈkrɪ.tɪk.æ.stʌr]

discerner noun
[UK: dɪˈsɜːnə ] [US: dɪˈsɜrnər ]

holder noun
[UK: ˈhəʊl.də(r)] [US: ˈhoʊl.də(r)]

nagging noun
[UK: ˈnæ.ɡɪŋ] [US: ˈnæ.ɡɪŋ]

bíráló bizottság

reading committee[UK: ˈriːd.ɪŋ kə.ˈmɪ.ti] [US: ˈriːd.ɪŋ kə.ˈmɪ.ti]

the examiners[UK: ðə ɪɡ.ˈzæ.mɪ.nəz] [US: ðə ɪg.ˈzæ.mə.nərz]

bíráló hajlam főnév

censoriousness noun
[UK: sensˈɔːrɪəsnəs] [US: sensˈoːrɪəsnəs]

bíráló kifogásolás főnév

stricture noun
[UK: ˈstrɪk.tʃə(r)] [US: ˈstrɪk.tʃər]

bíráló megjegyzéseket tesz vkre

reflect on somebody[UK: rɪ.ˈflekt ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: rə.ˈflekt ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

bírálóan határozószó

appraisingly adverb
[UK: ə.ˈpreɪ.zɪŋ.li] [US: ə.ˈpreɪ.zɪŋ.li]

censoriously adverb
[UK: sensˈɔːrɪəsli] [US: sensˈoːrɪəsli]

bírálóbizottság főnév

hanging committee noun
[UK: ˈhæŋɪŋ kə.ˈmɪ.ti] [US: ˈhæŋɪŋ kə.ˈmɪ.ti]

jury of award noun
[UK: ˈdʒʊə.ri əv ə.ˈwɔːd] [US: ˈdʒʊ.ri əv ə.ˈwɔːrd]

cselekvésre serkentő bíráló

gadfly, gadflies[UK: ˈɡæd.flaɪ ˈɡæd.flaɪz] [US: ˈɡæd.ˌflaɪ ˈɡæd.ˌflaɪz]

leránt (bíráló) (átv) ige

cut up verb
[UK: kʌt ʌp] [US: ˈkət ʌp]

levág (bíráló) (átv) ige

cut up◼◼◼ verb
[UK: kʌt ʌp] [US: ˈkət ʌp]

bíráló főnév

judge of horses noun
[UK: dʒʌdʒ əv ˈhɔː.sɪz] [US: ˈdʒədʒ əv ˈhɔːr.səz]

bíráló főnév

critic◼◼◼ noun
[UK: ˈkrɪ.tɪk] [US: ˈkrɪ.tɪk]

art critic noun
[UK: ɑːt ˈkrɪ.tɪk] [US: ˈɑːrt ˈkrɪ.tɪk]

art-critic noun
[UK: ɑːt ˈkrɪ.tɪk] [US: ˈɑːrt ˈkrɪ.tɪk]

rosszindulatúan bíráló nyelv

nagging tongue[UK: ˈnæ.ɡɪŋ tʌŋ] [US: ˈnæ.ɡɪŋ ˈtəŋ]

szigorúan bíráló melléknév

hypercritical adjective
[UK: ˌhaɪ.pə.ˈkrɪ.tɪk.l̩] [US: ˌhaɪ.pər.ˈkrɪ.tɪk.l̩]

szőrszálhasogatóan bíráló

over-critical[UK: ˈəʊv.ə(r) ˈkrɪ.tɪk.l̩] [US: ˈoʊv.r̩ ˈkrɪ.tɪk.l̩]

túl szigorú bíráló főnév

hypercritic noun
[UK: hˌaɪpəkrˈɪtɪk] [US: hˌaɪpɚkrˈɪɾɪk]

túl szigorúan bíráló melléknév

hypercritical adjective
[UK: ˌhaɪ.pə.ˈkrɪ.tɪk.l̩] [US: ˌhaɪ.pər.ˈkrɪ.tɪk.l̩]

önbíráló melléknév

self-critical adjective
[UK: self ˈkrɪ.tɪk.l̩] [US: ˈself ˈkrɪ.tɪk.l̩]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies