Maďarčina-Angličtina slovník » alapoz meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
alapoz ige

base◼◼◼ verb
[UK: beɪs] [US: ˈbeɪs]

ground◼◼◻ verb
[UK: ɡraʊnd] [US: ˈɡraʊnd]

found◼◼◻ verb
[UK: faʊnd] [US: ˈfaʊnd]

lay [laid, laid]◼◻◻ verb
[UK: leɪ leɪd leɪd] [US: ˈleɪ ˈleɪd ˈleɪd]
irregular verb

prime◼◻◻ verb
[UK: praɪm] [US: ˈpraɪm]

predicate◼◻◻ verb
[UK: ˈpred.ɪ.kət] [US: ˈpred.ɪ.kət]

bed verb
[UK: bed] [US: ˈbed]

bottom verb
[UK: ˈbɒ.təm] [US: ˈbɑː.təm]

alapoz (valakire, valamire) ige

count on◼◼◼ verb

alapoz (vmre)

found in something[UK: faʊnd ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈfaʊnd ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

found on something[UK: faʊnd ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈfaʊnd ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

alapoz (vmre) (átv) ige

build upon◼◼◼ verb
[UK: bɪld ə.ˈpɒn] [US: ˈbɪld ə.ˈpɑːn]

alapozás főnév

foundation◼◼◼ noun
[UK: faʊn.ˈdeɪʃ.n̩] [US: faʊn.ˈdeɪʃ.n̩]

groundwork◼◼◻ noun
[UK: ˈɡraʊn.dwɜːk] [US: ˈɡraʊn.ˌdwərk]

ground◼◼◻ noun
[UK: ɡraʊnd] [US: ˈɡraʊnd]

laying◼◻◻ noun
[UK: ˈleɪ.ɪŋ] [US: ˈleɪ.ɪŋ]

priming◼◻◻ noun
[UK: ˈpraɪm.ɪŋ] [US: ˈpraɪm.ɪŋ]

undercoat◼◻◻ noun
[UK: ˈʌnd.ə.kəʊt] [US: ˈʌnd.r̩.koʊt]

founding◼◻◻ noun
[UK: ˈfaʊnd.ɪŋ] [US: ˈfaʊnd.ɪŋ]

grounding noun
[UK: ˈɡraʊnd.ɪŋ] [US: ˈɡraʊnd.ɪŋ]

substructure noun
[UK: ˈsʌb.strʌk.tʃə(r)] [US: ˈsʌb.strʌk.tʃər]

basing noun

bedding noun
[UK: ˈbed.ɪŋ] [US: ˈbed.ɪŋ]

coating noun
[UK: ˈkəʊt.ɪŋ] [US: ˈkoʊt.ɪŋ]

dead colour noun
[UK: ded ˈkʌ.lə(r)] [US: ˈded ˈkʌ.lər]

ground coat noun
[UK: ɡraʊnd ˈkəʊt] [US: ˈɡraʊnd ˈkoʊt]

ground-work noun
[UK: ɡraʊnd ˈwɜːk] [US: ˈɡraʊnd ˈwɝːk]

hypostasis noun
[UK: hˌaɪpəʊstˈeɪsɪs] [US: hˌaɪpoʊstˈeɪsᵻs]

roughstuff noun
[UK: rˈʌfstʌf] [US: rˈʌfstʌf]

undercoating noun
[UK: ˈʌnd.ə.kəʊt.ɪŋ] [US: ˈʌnd.r̩.koʊtɪŋ]

alapozás főnév
műv

underpainting noun
[UK: ˌʌndəpˈeɪntɪŋ] [US: ˌʌndɚpˈeɪntɪŋ]

alapozás főnév
sp

strength training noun

alapozás (festésé) főnév
GB

ground-colour noun
[UK: ɡraʊnd ˈkʌ.lə(r)] [US: ˈɡraʊnd ˈkʌ.lər]

alapozás (festésé) főnév
US

ground-color noun
[UK: ɡraʊnd ˈkʌ.lər] [US: ˈɡraʊnd ˈkʌ.lər]

alapozás (házé) főnév

basement◼◼◼ noun
[UK: ˈbeɪ.smənt] [US: ˈbeɪ.smənt]

alapozási rács főnév

grating noun
[UK: ˈɡreɪt.ɪŋ] [US: ˈɡreɪt.ɪŋ]

alapozó főnév

foundation◼◼◼ noun
[UK: faʊn.ˈdeɪʃ.n̩] [US: faʊn.ˈdeɪʃ.n̩]

primer◼◼◼ noun
[UK: ˈpraɪ.mə(r)] [US: ˈpraɪ.mər]

filler◼◻◻ noun
[UK: ˈfɪ.lə(r)] [US: ˈfɪ.lər]

sub◼◻◻ noun
[UK: sʌb] [US: ˈsəb]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina