Maďarčina-Angličtina slovník » értelmes meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
látszik, hogy értelmes ember

one can tell he is intelligent[UK: wʌn kæn tel hiː ɪz ɪn.ˈte.lɪ.dʒənt] [US: wʌn ˈkæn ˈtel ˈhiː ˈɪz ˌɪn.ˈte.lə.dʒənt]

minden értelmes ember elismeri ezt

any reasonable person will admit this[UK: ˈe.ni ˈriːz.nəb.l̩ ˈpɜːs.n̩ wɪl əd.ˈmɪt ðɪs] [US: ˈe.ni ˈriː.zə.nəb.l̩ ˈpɝː.sn̩ wɪl əd.ˈmɪt ðɪs]

nem elég értelmes

have not the wits enough[UK: həv nɒt ðə wɪts ɪ.ˈnʌf] [US: həv ˈnɑːt ðə ˈwɪts ə.ˈnəf]

nem értelmes

inapprehensive adjective
[UK: ɪnˌaprɪhˈensɪv] [US: ɪnˌæprɪhˈensɪv]

unintelligent adjective
[UK: ˌʌ.nɪn.ˈte.lɪ.dʒənt] [US: ə.nɪn.ˈte.lə.dʒənt]

wanting in intelligence[UK: ˈwɒnt.ɪŋ ɪn ɪn.ˈte.lɪ.dʒəns] [US: ˈwɑːnt.ɪŋ ɪn ˌɪn.ˈte.lə.dʒəns]

oda-vissza értelmes melléknév

palindromic adjective
[UK: pˌeɪlɪndrˈɒmɪk] [US: pˌeɪlɪndrˈɑːmɪk]

oda-vissza értelmes mondat főnév

palindrome noun
[UK: ˈpæ.lɪn.drəʊm] [US: ˈpæ.lɪndroʊm]

oda-vissza értelmes szó főnév

palindrome noun
[UK: ˈpæ.lɪn.drəʊm] [US: ˈpæ.lɪndroʊm]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies