Maďarčina-Angličtina slovník »

áll (átv) meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
tudja, hányadán áll (átv)

know what's what[UK: nəʊ ˈwɒts ˈwɒt] [US: ˈnoʊ ˈhwʌts ˈhwʌt]

tönk szélén áll (átv)

be down[UK: bi daʊn] [US: bi ˈdaʊn]

be in a bad plight[UK: bi ɪn ə bæd plaɪt] [US: bi ɪn ə ˈbæd ˈplaɪt]

be in a bad way[UK: bi ɪn ə bæd ˈweɪ] [US: bi ɪn ə ˈbæd ˈweɪ]

vk oldalán áll (átv)

stand by a person's side[UK: stænd baɪ ə ˈpɜː.sənz saɪd] [US: ˈstænd baɪ ə ˈpɝː.sənz ˈsaɪd]

vknek oldalára áll (átv)

line up with somebody[UK: laɪn ʌp wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈlaɪn ʌp wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

vm előtt áll (átv)

be in for something[UK: bi ɪn fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ɪn ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

átáll (átv) ige

desert◼◼◼ verb
[UK: ˈdez.ət] [US: ˈdez.r̩t]

átáll (átv is) ige

come over◼◼◼ verb
[UK: kʌm ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈkəm ˈoʊv.r̩]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina