Englisch-Swedisch Wörterbuch »

paganism bedeutet auf Swedisch

EnglischSwedisch
paganism (local religions practiced before the introduction of Christianity)
noun
[UK: ˈpeɪ.ɡə.nɪ.zəm]
[US: ˈpeɪ.ɡə.ˌnɪ.zəm]

hedendom [~en]noun
{c}

neopaganism (modern or revived form of paganism)
noun

nyhedendomnoun
{c}