Englisch-Swedisch Wörterbuch »

jiff bedeutet auf Swedisch

EnglischSwedisch
jiffy (very short, unspecified length of time)
noun
[UK: ˈdʒɪ.fi]
[US: ˈdʒɪ.fi]

hujsubstantiv
{n}

momangsubstantiv
{c}

nafs [~et ~]substantiv
{n}

ögonblick [~et ~]substantiv

in a jiffy (very quickly; without delay)
preposition
[UK: ɪn ə ˈdʒɪ.fi]
[US: ɪn ə ˈdʒɪ.fi]

på momangenpreposition