Englisch-Swedisch Wörterbuch »

circumference bedeutet auf Swedisch

EnglischSwedisch
circumference [circumferences] (line that bounds a circle or other two-dimensional object)
noun
[UK: sɜːˈk.ʌm.fə.rəns]
[US: sərˈk.əm.frəns]

omkrets [~en ~ar]noun
{c}