Angličtina-Španielčina slovník »

linger znamená v Španielčina

AngličtinaŠpanielčina
linger [lingered, lingering, lingers] (to remain alive or existent)
verb
[UK: ˈlɪŋ.ɡə(r)]
[US: ˈlɪŋ.ɡər]

pervivirverb

linger [lingered, lingering, lingers] (to stay or remain in a place or situation)
verb
[UK: ˈlɪŋ.ɡə(r)]
[US: ˈlɪŋ.ɡər]

demorarverb

permanecerverb

lingerie (underwear or nightclothes)
noun
[UK: ˈlæn.ʒə.riː]
[US: ˈlɑːn.ʒə.ˌre]

lenceríanoun
{f}

ropa blancanoun
{f}

ropa interiornoun
{f}

ropa íntimanoun
{f}

gunslinger (person expert at the quick draw)
noun
[UK: ˈɡəns.ˌlɪŋə(r)]
[US: ˈɡəns.ˌlɪŋər]

pistoleronoun
{m}

malinger [malingered, malingering, malingers] (to feign illness)
verb
[UK: mə.ˈlɪŋ.ɡə(r)]
[US: mə.ˈlɪŋ.ɡər]

hacerse el enfermoverb

slinger (someone who slings or who uses a sling)
noun
[UK: ˈslɪŋə(r)]
[US: sˈlɪŋər]

honderonoun
{m}