Angličtina-Nemčina slovník »

following znamená v Nemčina

AngličtinaNemčina
following

folgend◼◼◼

folgende◼◼◼

Folgende◼◼◼n

folgenden◼◼◼

folgendem◼◼◻

anschließend◼◼◻

darauffolgend◼◼◻

anschließende◼◼◻

untenstehend◼◻◻

nächstfolgend◼◻◻

untenerwähnt

following matter

textanschließend

following next

nächstfolgende

following-on

die Fortsetzungsanzeigepl

following the philosophy of Hegel

hegelianisch [hegelianischer; am hegelianischsten]

following wind

der Rückenwind [des Rückenwinds, des Rückenwindes; —]◼◼◼ˈʀʏkn̩ˌvɪnt

following year

Folgejahr◼◼◼ˈfɔlɡəˌjaːɐ̯
des Folgejahres, des Folgejahrs; die Folgejahre

followings

die Gefolgschaften◼◼◼pl

foll. : following

anschl., folg. : anschließend, folgend

folg. : folgend(e)

lung cancer following chromate exposure

Chromatlungenkrebsm

period following

die Folgezeit [der Folgezeit; die Folgezeiten]◼◼◼f