Angličtina-Maďarčina slovník »

hardness meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
hardness [hardnesses] noun
[UK: ˈhɑːd.nəs]
[US: ˈhɑːrd.nəs]

keménység◼◼◼ főnév

nehézség◼◻◻ főnév

acélozottság főnév

fukarság főnév

szigorúság főnév

hardness of hearing noun
[UK: ˈhɑːd.nəs əv ˈhɪər.ɪŋ]
[US: ˈhɑːrd.nəs əv ˈhɪr.ɪŋ]

nagyothallás főnév

hardness of water noun
[UK: ˈhɑːd.nəs əv ˈwɔː.tə(r)]
[US: ˈhɑːrd.nəs əv ˈwɒ.tər]

vízkeménység◼◼◼ főnév

carbonate hardness noun
[UK: ˈkɑː.bə.neɪt ˈhɑːd.nəs]
[US: ˈkɑːr.bə.ˌnet ˈhɑːrd.nəs]

karbonátkeménység főnév

file-hardness [UK: faɪl ˈhɑːd.nəs]
[US: ˈfaɪl ˈhɑːrd.nəs]

karcolási keménység

water hardness noun
[UK: ˈwɔː.tə(r) ˈhɑːd.nəs]
[US: ˈwɒ.tər ˈhɑːrd.nəs]

vízkeménység◼◼◼ főnév

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina