Angličtina-Maďarčina slovník »

former yugoslav republic of macedonia meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
former Yugoslav Republic of Macedonia [UK: ˈfɔː.mə(r) ˈjuː.ɡəʊ.slɑːv rɪ.ˈpʌ.blɪk əv ˌmæ.sə.ˈdəʊ.niə]
[US: ˈfɔːr.mər ˈjuːɡo.ʊ.slɑːv ri.ˈpʌ.blək əv ˌmæ.səˈdo.ʊ.niə]

Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság◼◼◼

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina