Angličtina-Maďarčina slovník »

enlargement on a subject meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
enlargement on a subject [UK: ɪn.ˈlɑːdʒ.mənt ɒn ə sʌb.ˈdʒekt]
[US: ɪn.ˈlɑːrdʒ.mənt ɑːn ə sʌb.ˈdʒekt]

tárgy részletes fejtegetése

téma részletes fejtegetése

téma részletes kifejtése

téma részletes taglalása

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina