Angličtina-Maďarčina slovník »

clamp down meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
clamp down

szorítsd le

clamp down on something [UK: klæmp daʊn ɒn ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈklæmp ˈdaʊn ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

lebilincsel (vmi)hez

megszigorít ige

clamp down the lid [UK: klæmp daʊn ðə lɪd]
[US: ˈklæmp ˈdaʊn ðə ˈlɪd]

megszorítja az ellenőrzést

clamp down the lid on broadcast [UK: klæmp daʊn ðə lɪd ɒn ˈbrɔːdk.ɑːst]
[US: ˈklæmp ˈdaʊn ðə ˈlɪd ɑːn ˈbrɒdˌkæst]

rádióhírzárlatot rendel el

clamp down the lid on news [UK: klæmp daʊn ðə lɪd ɒn njuːz]
[US: ˈklæmp ˈdaʊn ðə ˈlɪd ɑːn ˈnuːz]

újságírzárlatot rendel el

clampdown noun

visszaszorítás főnév

clampdown on somebody [UK: ˈklæmp.daʊn ɒn ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈklæmp.ˌdaʊn ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

Betilt vmit

lecsapás vkire

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina