Angličtina-Maďarčina slovník » alone meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
alone adverb
[UK: ə.ˈləʊn]
[US: əˈloʊn]

egyedül◼◼◼ határozószó

csak◼◼◻ határozószó

kizárólag◼◼◻ határozószó

még◼◼◻ határozószó

csakis◼◻◻ határozószó

egyedülálló◼◻◻ melléknév

kizárólagosan◼◻◻ határozószó

egymagában véve

sajátosan határozószó

alone at last [UK: ə.ˈləʊn ət lɑːst]
[US: əˈloʊn ət ˈlæst]

végre egyedül

aloneness noun
[UK: əˈləʊnəs ]
[US: əˈloʊnəs ]

egyedüllét◼◼◼ főnév

hajlam a magányosságra főnév

abalone noun
[UK: ˌæ.bə.ˈləʊ.ni]
[US: ˌæ.bəˈlo.ʊ.ni]

ehető kagyló főnév

gyönygházkagyló főnév

kaliforniai ehető kagyló főnév

abalones noun
[UK: ˌæ.bə.ˈləʊ.niz]
[US: ˌæ.bəˈlo.ʊ.niz]

fülcsigák (Haliotidae)◼◼◼ főnév

all alone [UK: ɔːl ə.ˈləʊn]
[US: ɔːl əˈloʊn]

teljesen egyedül◼◼◼

egészen egyedül

baloney noun
[UK: bə.ˈləʊn.i]
[US: bə.ˈloʊn.i]

halandzsa főnév

süket duma főnév

be alone in the world [UK: bi ə.ˈləʊn ɪn ðə wɜːld]
[US: bi əˈloʊn ɪn ðə ˈwɝːld]

senkije sincs a világon

be left alone [UK: bi left ə.ˈləʊn]
[US: bi ˈleft əˈloʊn]

magára maradt

be left severely alone [UK: bi left sɪ.ˈvɪə.li ə.ˈləʊn]
[US: bi ˈleft sə.ˈvɪr.li əˈloʊn]

senki sem törődik vele

leave alone [UK: liːv ə.ˈləʊn]
[US: ˈliːv əˈloʊn]

békében hagy

békén hagy

nem bánt

nyugton hagy

leave me alone

hagyj békén

hagyjanak békén

hagyjatok békén

hagyjon békén

Leave me alone! [UK: liːv miː ə.ˈləʊn]
[US: ˈliːv ˈmiː əˈloʊn]

Hagyj békén!

Hagyj nyugton!

Hagyjál békén!

Ne bánts!

let alone verb
[UK: let ə.ˈləʊn]
[US: ˈlet əˈloʊn]

pláne◼◼◼ ige

békében hagy

békén hagy

egyedül hagy ige

eltekintve (vmitől) ige

12

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies