Ungersk-Engelsk ordbok » zagyvaság är på engelska

UngerskaEngelska
zagyvaság főnév

gibberish◼◼◼ noun
[UK: ˈdʒɪ.bə.rɪʃ] [US: ˈɡɪ.bə.rɪʃ]

nonsense◼◼◼ noun
[UK: ˈnɒnsns] [US: ˈnɑːn.sens]

olio◼◼◻ noun
[UK: ˈəʊ.lɪəʊ] [US: ˈoʊ.liːˌo.ʊ]

farrago◼◻◻ noun
[UK: fə.ˈrɑː.ɡəʊ] [US: fə.ˈrɑːrɡo.ʊ]

mess◼◻◻ noun
[UK: mes] [US: ˈmes]

rigmarole◼◻◻ noun
[UK: ˈrɪɡ.mə.rəʊl] [US: ˈrɪɡ.məroʊl]

amphigory noun
[UK: ˈamfɪɡəri] [US: ˈæmfɪɡɚri]

amphigouri noun
[UK: ˈamfɪɡˌɜːri] [US: ˈæmfɪɡˌɜːri]

flapdoodle noun
[UK: ˈflæp.ˌduːdl] [US: ˈflæp.duːdl]

flumdiddle noun
[UK: flˈʌmdɪdəl] [US: flˈʌmdɪdəl]

flummadiddle noun
[UK: flˈʌmədˌɪdəl] [US: flˈʌmədˌɪdəl]

havers noun
[UK: ˈheɪvəz ] [US: ˈhɛvərz ]

hodgepodge noun
[UK: ˈhɒdʒ.pɒdʒ] [US: ˈhɑːʤ.ˌpɑːdʒ]

hotchpotch noun
[UK: ˈhɒtʃ.pɒtʃ] [US: ˈhɒtʃ.pɒtʃ]

indistinction noun
[UK: ˌɪndɪstˈɪŋkʃən] [US: ˌɪndɪstˈɪŋkʃən]

motley noun
[UK: ˈmɒt.li] [US: ˈmɑːt.li]

muddle noun
[UK: ˈmʌd.l̩] [US: ˈmʌd.l̩]

mull noun
[UK: mʌl] [US: ˈməl]

taradiddle noun
[UK: ˈtæ.rə.dɪd.l̩] [US: ˈtæ.rə.dɪd.l̩]

tarradiddle noun
[UK: ˈtæ.rə.dɪd.l̩] [US: ˈtæ.rə.dɪd.l̩]

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies