Ungersk-Engelsk ordbok »

vibrációs kvantumszám är på engelska

UngerskaEngelska
vibrációs kvantumszám főnév

vibrational quantum number [vibrational quantum numbers] noun
[UK: vaɪˈbreɪʃən(ə)l ˈkwɒntəm ˈnʌmbə ] [US: vaɪˈbreɪʃən(ə)l ˈkwɑntəm ˈnʌmbər ]

You can find it in:

UngerskaEngelska