Ungersk-Engelsk ordbok »

vereséget szenved är på engelska

UngerskaEngelska
vereséget szenved

be worsted[UK: bi ˈwʊ.stɪd] [US: bi ˈwɝː.stəd]

have the worse[UK: həv ðə wɜːs] [US: həv ðə ˈwɝːs]

lose [lost, lost, losing, loses] irregular verb
[UK: luːz lɒst lɒst] [US: ˈluːz ˈlɒst ˈlɒst]

suffer defeat[UK: ˈsʌ.fə(r) dɪ.ˈfiːt] [US: ˈsʌ.fər də.ˈfiːt]

sustain a defeat[UK: sə.ˈsteɪn ə dɪ.ˈfiːt] [US: sə.ˈsteɪn ə də.ˈfiːt]

take a beating[UK: teɪk ə ˈbiːt.ɪŋ] [US: ˈteɪk ə ˈbiːt.ɪŋ]

You can find it in:

UngerskaEngelska