Ungersk-Engelsk ordbok »

verés är på engelska

UngerskaEngelska
verés

beating [beatings]◼◼◼ noun
[UK: ˈbiːt.ɪŋ] [US: ˈbiːt.ɪŋ]

beat [beats]◼◼◻ noun
[UK: biːt] [US: ˈbiːt]

thrashing◼◼◻ noun
[UK: ˈθræʃ.ɪŋ] [US: ˈθræʃ.ɪŋ]

spanking [spankings]◼◼◻ noun
[UK: ˈspæŋkɪŋ] [US: ˈspæŋkɪŋ]

whipping◼◻◻ noun
[UK: ˈwɪp.ɪŋ] [US: ˈwɪp.ɪŋ]

thrash [thrashed, thrashed, thrashing, thrashes]◼◻◻ verb
[UK: θræʃ] [US: ˈθræʃ]

hiding◼◻◻ noun
[UK: ˈhaɪd.ɪŋ] [US: ˈhaɪd.ɪŋ]

battery [batteries]◼◻◻ irregular noun
[UK: ˈbæ.tri ˈbæ.triz] [US: ˈbæ.tə.ri ˈbæ.tə.riz]

licking [lickings]◼◻◻ noun
[UK: ˈlɪkɪŋ] [US: ˈlɪkɪŋ]

lick [licks]◼◻◻ noun
[UK: lɪk] [US: ˈlɪk]

dressing-down◼◻◻ noun
[UK: ˈdres.ɪŋ daʊn] [US: ˈdres.ɪŋ ˈdaʊn]

smack-bottom noun
[UK: smæk ˈbɒ.təm] [US: ˈsmæk ˈbɑː.təm]

strafe [strafed, strafed, strafing, strafes] verb
[UK: strɑːf] [US: ˈstreɪf]

strap-oil noun
[UK: stræp ɔɪl] [US: ˈstræp ˌɔɪl]

swipe [swipes] noun
[UK: swaɪp] [US: ˈswaɪp]

throb [throbs] noun
[UK: θrɒb] [US: ˈθrɑːb]

whipping-cheer noun
[UK: ˈwɪp.ɪŋ tʃɪə(r)] [US: ˈwɪp.ɪŋ ˈtʃɪr]

wipe-down noun
[UK: waɪp daʊn] [US: ˈwaɪp ˈdaʊn]

verés főnév
isk slavu

toko noun
[UK: ˈtəʊk.əʊ] [US: ˈtəʊk.əʊ]

verés (kötélé) főnév

drag [drags]◼◼◼ noun
[UK: dræɡ] [US: ˈdræɡ]

verés (pulsatio) főnév

pulsation [pulsations] noun
[UK: pʌl.ˈseɪʃ.n̩] [US: pʌl.ˈseɪʃ.n̩]

verés (pulsus) főnév

pulse [pulses]◼◼◼ noun
[UK: pʌls] [US: ˈpəls]

verés (zaja) főnév

skeleton [skeletons]◼◼◼ noun
[UK: ˈske.lɪt.n̩] [US: ˈske.lət.n̩]

verés (átv) főnév

jerking◼◼◼ noun
[UK: ˈdʒɜːkɪŋ] [US: ˈdʒɝːkɪŋ]

verés (ércpénzé, nemesfém rudaké) főnév

coining noun
[UK: ˈkɔɪn.ɪŋ] [US: ˌkɔɪn.ɪŋ]

verést kap

get the cane[UK: ˈɡet ðə keɪn] [US: ˈɡet ðə ˈkeɪn]

acélforma (pénzveréshez) főnév

ring-die noun
[UK: rɪŋ daɪ] [US: ˈrɪŋ ˈdaɪ]

adagolópohár (italkeveréshez) főnév

jigger [jiggers] noun
[UK: ˈdʒɪ.ɡə(r)] [US: ˈdʒɪ.ɡər]

alapos verés

a sound trashing[UK: ə ˈsaʊnd ˈtræʃ.ɪŋ] [US: ə ˈsaʊnd ˈtræʃ.ɪŋ]

stirrup-oil[UK: ˈstɪ.rəp ɔɪl] [US: ˈstɜː.rəp ˌɔɪl]

bekeverés (nehéz helyzetbe) főnév

involvement [involvements] noun
[UK: ɪn.ˈvɒlv.mənt] [US: ˌɪn.ˈvɑːlv.mənt]

belekeverés főnév

embroilment noun
[UK: ɪm.ˈbrɔɪl.mənt] [US: ɪm.ˈbrɔɪl.mənt]

belekeverés (átv) főnév

incorporation [incorporations]◼◼◼ noun
[UK: ɪnˌk.ɔː.pə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌɪnˌk.ɔːr.pə.ˈreɪʃ.n̩]

beverés főnév

beating [beatings]◼◼◼ noun
[UK: ˈbiːt.ɪŋ] [US: ˈbiːt.ɪŋ]

driving◼◼◼ noun
[UK: ˈdraɪv.ɪŋ] [US: ˈdraɪv.ɪŋ]

hammering◼◼◼ noun
[UK: ˈhæ.mər.ɪŋ] [US: ˈhæ.mər.ɪŋ]

plugging noun
[UK: ˈplʌ.ɡɪŋ] [US: ˈplʌ.ɡɪŋ]

setting [settings] noun
[UK: ˈset.ɪŋ] [US: ˈset.ɪŋ]

bilincsbe verés főnév

chaining [chainings]◼◻◻ noun
[UK: ˈtʃeɪn.ɪŋ] [US: ˈtʃeɪn.ɪŋ]

bírósági árverés

compulsory sale[UK: kəm.ˈpʌl.sə.ri seɪl] [US: kəm.ˈpəl.sə.ri ˈseɪl]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska