Ungersk-Engelsk ordbok »

valójában är på engelska

UngerskaEngelska
valójában határozószó

actually◼◼◼ adverb
[UK: ˈæk.tʃuə.li] [US: ˈæk.tʃə.wə.li]

in fact◼◼◼ adverb
[UK: ɪn fækt] [US: ɪn ˈfækt]

in reality◼◼◻ adverb
[UK: ɪn rɪ.ˈæ.lɪ.ti] [US: ɪn ri.ˈæ.lə.ti]

indeed◼◼◻ adverb
[UK: ɪn.ˈdiːd] [US: ˌɪn.ˈdiːd]

as a matter of fact◼◼◻ adverb
[UK: əz ə ˈmæ.tə(r) əv fækt] [US: ˈæz ə ˈmæ.tər əv ˈfækt]

inside◼◼◻ adverb
[UK: ɪn.ˈsaɪd] [US: ˌɪn.ˈsaɪd]

in truth◼◻◻ adverb
[UK: ɪn truːθ] [US: ɪn ˈtruːθ]

in effect◼◻◻ adverb
[UK: ɪn ɪ.ˈfekt] [US: ɪn ɪ.ˈfekt]

in actual fact◼◻◻ adverb
[UK: ɪn ˈæk.tʃuəl fækt] [US: ɪn ˈæk.tʃə.wəl ˈfækt]

in point of fact◼◻◻ adverb
[UK: ɪn pɔɪnt əv fækt] [US: ɪn ˈpɔɪnt əv ˈfækt]

intrinsically adverb
[UK: ɪn.ˈtrɪn.sɪk.l̩i] [US: ˌɪn.ˈtrɪn.sɪk.ə.li]

all intents and purposes adverb
[UK: ɔːl ɪn.ˈtents ənd ˈpɜː.pə.sɪz] [US: ɔːl ˌɪn.ˈtents ænd ˈpɝː.pə.səz]

realness adverb
[UK: ˈrɪəlnəs ] [US: ˈriəlnəs ]

azt hinnéd, hogy valójában angol

you wouldn't know him from an Englishman[UK: juː ˈwʊdnt nəʊ hɪm frəm ən ˈɪŋ.ɡlɪ.ʃmən] [US: ˈjuː ˈwʊ.dənt ˈnoʊ ˈhɪm frəm ˈæn ˈɪŋ.ˌɡlɪ.ʃmən]

igaz valójában mutat be (vmit) ige

debunk [debunked, debunked, debunking, debunks] verb
[UK: diː.ˈbʌŋk] [US: də.ˈbəŋk]

igazi valójában lát (vmit) ige

see something in its true aspect verb
[UK: ˈsiː ˈsʌm.θɪŋ ɪn ɪts truː ˈæ.spekt] [US: ˈsiː ˈsʌm.θɪŋ ɪn ˈɪts ˈtruː ˈæ.spekt]

olyan cég, amelynek részvényei nyilvánosan eladhatóak, de a részvények valójában a részvényesek szűk körében vannak főnév

closely held corporation noun
[UK: ˈkləʊ.sli held ˌkɔː.pə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˈkloʊ.sli ˈheld ˌkɔːr.pə.ˈreɪʃ.n̩]

saját igazi valójában fest le vkt GB

paint somebody in one's proper colours[UK: peɪnt ˈsʌm.bə.di ɪn wʌnz ˈprɒ.pə(r) ˈkʌ.ləz] [US: ˈpeɪnt ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn wʌnz ˈprɑː.pər ˈkʌ.lərz]

saját igazi valójában tüntet fel vkt GB

paint somebody in one's proper colours[UK: peɪnt ˈsʌm.bə.di ɪn wʌnz ˈprɒ.pə(r) ˈkʌ.ləz] [US: ˈpeɪnt ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn wʌnz ˈprɑː.pər ˈkʌ.lərz]

You can find it in:

UngerskaEngelska