Ungersk-Engelsk ordbok » vadság är på engelska

UngerskaEngelska
vadság főnév

ferocity◼◼◼ noun
[UK: fə.ˈrɒ.sɪ.ti] [US: fə.ˈrɑː.sə.ti]

savagery◼◼◼ noun
[UK: ˈsæ.vɪdʒ.ri] [US: ˈsæ.vɪ.ˌdʒe.ri]

wildness◼◼◼ noun
[UK: ˈwaɪld.nɪs] [US: ˈwaɪld.nəs]

fierceness◼◼◻ noun
[UK: ˈfɪə.snəs] [US: ˈfɪə.snəs]

barbarity noun
[UK: bɑː.ˈbæ.rə.ti] [US: barˈbæ.rə.ti]

ferity noun
[UK: ˈfe.rɪ.tɪ] [US: ˈfe.rɪ.tiː]

gothicism noun
[UK: ˈgɒθɪkɪz(ə)m ] [US: ˈgɑθɪkɪz(ə)m ]

musth noun
[UK: mˈʌsθ] [US: mˈʌsθ]

rampageousness noun
[UK: rampˈeɪdʒəsnəs] [US: ræmpˈeɪdʒəsnəs]

rampancy noun
[UK: rˈampənsi] [US: rˈæmpənsi]

ruffianhood noun
[UK: rˈʌfiənhˌʊd] [US: rˈʌfiənhˌʊd]

ruffianism noun
[UK: ˈrʌ.fɪə.nɪ.zəm] [US: ˈrʌ.fɪə.nɪ.zəm]

ruffianry noun
[UK: rˈʌfiənri] [US: rˈʌfiənri]

savageness noun
[UK: ˈsæ.vɪdʒ.nəs] [US: ˈsæ.vɪdʒ.nəs]

severity noun
[UK: sɪ.ˈve.rɪ.ti] [US: sɪ.ˈve.rə.ti]

truculence noun
[UK: ˈtrʌ.kjʊ.ləns] [US: ˈtrʌ.kjʊ.ləns]

truculency noun
[UK: ˈtrʌ.kjʊ.lən.si] [US: ˈtrʌ.kjʊ.lən.si]

dühöngő vadsággal harcoló

berserk[UK: bə.ˈsɜːk] [US: bər.ˈsɝːk]

berserker noun
[UK: bɜː.ˈsɜːk.ə] [US: bər.ˈsɜːrkər]

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies