Ungersk-Engelsk ordbok » vérrokonság är på engelska

UngerskaEngelska
vérrokonság főnév

blood◼◼◼ noun
[UK: blʌd] [US: ˈbləd]

blood-relation◼◼◼ noun
[UK: blʌd rɪ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˈbləd ri.ˈleɪʃ.n̩]

propinquity◼◼◻ noun
[UK: prə.ˈpɪŋ.kwɪ.ti] [US: prə.ˈpɪŋ.kwɪ.ti]

blood-relationship◼◻◻ noun
[UK: blʌd rɪ.ˈleɪʃn.ʃɪp] [US: ˈbləd ri.ˈleɪ.ʃən.ˌʃɪp]

consanguinity◼◻◻ noun
[UK: ˌkɒn.sæŋ.ˈɡwɪ.nɪ.ti] [US: ˌkɒn.sæŋ.ˈɡwɪ.nɪ.ti]

agnation noun
[UK: æɡ.ˈneɪ.ʃən] [US: æɡ.ˈneɪ.ʃən]

kindred noun
[UK: ˈkɪn.drɪd] [US: ˈkɪn.drəd]

there is ill blood between them noun
[UK: ðeə(r) ɪz ɪl blʌd bɪ.ˈtwiːn ðem] [US: ˈðer ˈɪz ˈɪl ˈbləd bɪ.ˈtwiːn ˈðem]

vérrokonság főnév
jog

cognation noun
[UK: kɒɡ.ˈneɪ.ʃən] [US: kɑːɡ.ˈneɪ.ʃən]

vérrokonság apai ágon főnév

consanguinity◼◼◻ noun
[UK: ˌkɒn.sæŋ.ˈɡwɪ.nɪ.ti] [US: ˌkɒn.sæŋ.ˈɡwɪ.nɪ.ti]

vérrokonsági melléknév

agnatic adjective
[UK: aɡnˈatɪk] [US: æɡnˈæɾɪk]

agnatical adjective
[UK: aɡnˈatɪkəl] [US: æɡnˈæɾɪkəl]

You can find it in:

UngerskaEngelska

Din förhistoria

  Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

  Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

  Accept all cookies

  Cookies help us to:

  Save settings
  Accept all cookies