Ungersk-Engelsk ordbok » tönkrever är på engelska

UngerskaEngelska
tönkrever ige

hammer verb
[UK: ˈhæ.mə(r)] [US: ˈhæ.mər]

knock into a cocked hat verb
[UK: nɒk ˈɪn.tə ə kɒkt hæt] [US: ˈnɑːk ˌɪn.ˈtuː ə ˈkɑːkt ˈhæt]

lick verb
[UK: lɪk] [US: ˈlɪk]

mop up verb
[UK: mɒp ʌp] [US: ˈmɑːp ʌp]

rout verb
[UK: raʊt] [US: raʊt]

smite (smote, smitten) verb
[UK: smaɪt sməʊt smɪt.n̩] [US: smaɪt smoʊt ˈsmɪt.n̩]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

smite hip and thigh verb
[UK: smaɪt hɪp ənd θaɪ] [US: smaɪt ˈhɪp ænd ˈθaɪ]

thrash verb
[UK: θræʃ] [US: ˈθræʃ]

wipe the floor verb
[UK: waɪp ðə flɔː(r)] [US: ˈwaɪp ðə ˈflɔːr]

tönkrever vkt

beat somebody all to sticks[UK: biːt ˈsʌm.bə.di ɔːl tuː stɪks] [US: ˈbiːt ˈsʌm.ˌbɑː.di ɔːl ˈtuː ˈstɪks]

smite hip and thigh[UK: smaɪt hɪp ənd θaɪ] [US: smaɪt ˈhɪp ænd ˈθaɪ]

tönkreveri az ellenséget

smite the enemy[UK: smaɪt ðə ˈe.nə.mi] [US: smaɪt ðə ˈe.nə.mi]

tönkreveri az ellenséget (átv)

hew the enemy to pieces[UK: hjuː ðə ˈe.nə.mi tuː ˈpiː.sɪz] [US: ˈhjuː ðə ˈe.nə.mi ˈtuː ˈpiː.səz]

tönkrevert melléknév

beat adjective
[UK: biːt] [US: ˈbiːt]

első játszmában tönkrever vkt

have somebody completely in the first game[UK: həv ˈsʌm.bə.di kəm.ˈpliːt.li ɪn ðə ˈfɜːst ɡeɪm] [US: həv ˈsʌm.ˌbɑː.di kəm.ˈpliːt.li ɪn ðə ˈfɝːst ˈɡeɪm]

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies