Ungersk-Engelsk ordbok » rosszul érzi magát är på engelska

UngerskaEngelska
rosszul érzi magát

be ill[UK: bi ɪl] [US: bi ˈɪl]

be indisposed[UK: bi ˌɪn.dɪ.ˈspəʊzd] [US: bi ˌɪn.dɪˈspoʊzd]

be uncomfortable verb
[UK: bi ʌnˈk.ʌmf.təb.l̩] [US: bi ʌnˈk.əm.fər.təb.l̩]

be under the weather[UK: bi ˈʌnd.ə(r) ðə ˈwe.ðə(r)] [US: bi ˈʌnd.r̩ ðə ˈwe.ðər]

feel bad[UK: fiːl bæd] [US: ˈfiːl ˈbæd]

feel ill[UK: fiːl ɪl] [US: ˈfiːl ˈɪl]

feel indisposed[UK: fiːl ˌɪn.dɪ.ˈspəʊzd] [US: ˈfiːl ˌɪn.dɪˈspoʊzd]

feel poorly[UK: fiːl ˈpʊə.li] [US: ˈfiːl ˈpʊr.li]

feel seedy[UK: fiːl ˈsiː.di] [US: ˈfiːl ˈsiː.di]

feel uncomfortable verb
[UK: fiːl ʌnˈk.ʌmf.təb.l̩] [US: ˈfiːl ʌnˈk.əm.fər.təb.l̩]

feel unfit[UK: fiːl ˌʌn.ˈfɪt] [US: ˈfiːl ən.ˈfɪt]

unwell adjective
[UK: ʌn.ˈwel] [US: ʌn.ˈwel]

egy kissé rosszul érzi magát

be rather out of sorts[UK: bi ˈrɑː.ðə(r) ˈaʊt əv sɔːts] [US: bi ˈræ.ðər ˈaʊt əv ˈsɔːrts]

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies