Ungersk-Engelsk ordbok » rettenetes är på engelska

UngerskaEngelska
rettenetes melléknév

ghastly◼◼◼ adjective
[UK: ˈɡɑːst.li] [US: ˈɡæst.li]

terrible◼◼◼ adjective
[UK: ˈte.rəb.l̩] [US: ˈte.rəb.l̩]

awful◼◼◻ adjective
[UK: ˈɔːf.l̩] [US: ˈɑːf.l̩]

dreadful◼◼◻ adjective
[UK: ˈdred.fəl] [US: ˈdred.fəl]

horrible◼◼◻ adjective
[UK: ˈhɒ.rəb.l̩] [US: ˈhɔː.rəb.l̩]

frightful◼◻◻ adjective
[UK: ˈfraɪt.fəl] [US: ˈfraɪt.fəl]

ghastly (grim, grisly, gruesome, macabre, sick)◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡɑːst.li] [US: ˈɡæst.li]

hideous◼◻◻ adjective
[UK: ˈhɪ.dɪəs] [US: ˈhɪ.diəs]

horrific◼◻◻ adjective
[UK: hə.ˈrɪ.fɪk] [US: hɒ.ˈrɪ.fɪk]

monstrous◼◻◻ adjective
[UK: ˈmɒn.strəs] [US: ˈmɑːn.strəs]

terrific◼◻◻ adjective
[UK: tə.ˈrɪ.fɪk] [US: tə.ˈrɪ.fɪk]

astounding adjective
[UK: ə.ˈstaʊnd.ɪŋ] [US: ə.ˈstaʊnd.ɪŋ]

devil of a adjective
[UK: ˈdev.l̩ əv ə] [US: ˈdev.l̩ əv ə]

dire adjective
[UK: ˈdaɪə(r)] [US: ˈdaɪr]

from hunger adjective
[UK: frəm ˈhʌŋ.ɡə(r)] [US: frəm ˈhʌŋ.ɡər]

ghostly adjective
[UK: ˈɡəʊst.li] [US: ˈɡoʊst.li]

grim adjective
[UK: ɡrɪm] [US: ˈɡrɪm]

morbid adjective
[UK: ˈmɔː.bɪd] [US: ˈmɔːr.bəd]

overwhelming adjective
[UK: ˌəʊv.ə.ˈwelm.ɪŋ] [US: ˌoʊv.ə.ˈwelm.ɪŋ]

scary adjective
[UK: ˈskeə.ri] [US: ˈske.ri]

strictly from hunger adjective
[UK: ˈstrɪ.kli frəm ˈhʌŋ.ɡə(r)] [US: ˈstrɪkt.li frəm ˈhʌŋ.ɡər]

rettenetes lárma

hideous noise[UK: ˈhɪ.dɪəs nɔɪz] [US: ˈhɪ.diəs nɔɪz]

rettenetes módon határozószó

monstrously adverb
[UK: ˈmɒn.strə.sli] [US: ˈmɒn.strə.sli]

rettenetes volta (vmnek) főnév

frightfulness noun
[UK: ˈfraɪt.fəl.nəs] [US: ˈfraɪt.fəl.nəs]

horror noun
[UK: ˈhɒ.rə(r)] [US: ˈhɔː.rər]

rettenetesen

terribly◼◼◼ adverb
[UK: ˈte.rə.bli] [US: ˈte.rə.bli]

awful◼◼◻ adverb
[UK: ˈɔːf.l̩] [US: ˈɑːf.l̩]

awfully◼◼◻ adverb
[UK: ˈɔː.fli] [US: ˈɑː.fli]

frightfully◼◼◻ adverb
[UK: ˈfraɪt.fə.li] [US: ˈfraɪt.fə.li]

horribly◼◼◻ adverb
[UK: ˈhɒ.rə.bli] [US: ˈhɔː.rə.bli]

bally adjective
[UK: ˈbæ.li] [US: ˈbæ.li]

fiendishly adverb
[UK: ˈfiːn.dɪ.ʃli] [US: ˈfiːn.dɪ.ʃli]

hideously adverb
[UK: ˈhɪ.dɪə.sli] [US: ˈhɪ.diə.sli]

rettenetesen drága

cost no end of money[UK: kɒst nəʊ end əv ˈmʌ.ni] [US: ˈkɑːst ˈnoʊ ˈend əv ˈmʌ.ni]

rettenetesen fél

be desperately afraid[UK: bi ˈde.spə.rət.li ə.ˈfreɪd] [US: bi ˈde.spə.rət.li ə.ˈfreɪd]

rettenetesen fél (vmitől) ige

go in terror of something verb
[UK: ɡəʊ ɪn ˈte.rə(r) əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡoʊ ɪn ˈte.rər əv ˈsʌm.θɪŋ]

rettenetesen meleg volt a szobában

it has been awfully hot in the room[UK: ɪt hæz biːn ˈɔː.fli hɒt ɪn ðə ruːm] [US: ˈɪt ˈhæz ˈbɪn ˈɑː.fli hɑːt ɪn ðə ˈruːm]

rettenetesen nagy melléknév

gargantuan adjective
[UK: ɡɑː.ˈɡæn.tjʊən] [US: ɡarˈɡæn.tʃuːən]

rettenetesség főnév

tremendousness noun
[UK: trɪˈmɛndəsnəs ] [US: trəˈmɛndəsnəs ]

rettenetesség (vmi)é főnév

awfulness noun
[UK: ˈɔːfl.nəs] [US: ˈɒ.fəl.nəs]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies