Ungersk-Engelsk ordbok »

rendőrbíró är på engelska

UngerskaEngelska
rendőrbíró főnév

marshal [marshals]◼◼◼ noun
[UK: ˈmɑːʃ.l̩] [US: ˈmɑːr.ʃl̩]

magistrate [magistrates]◼◼◻ noun
[UK: ˈmæ.dʒɪ.streɪt] [US: ˈmæ.dʒə.ˌstret]

lawman [lawmen]◼◻◻ irregular noun
[UK: ˈlɔː.mæn ˈlɔː.mæn] [US: ˈlɒ.mən ˈlɒ.ˈmen]

police justice noun
[UK: pə.ˈliːs ˈdʒʌst.ɪs] [US: pə.ˈliːs ˈdʒʌst.ɪs]

beak [beaks] noun
[UK: biːk] [US: ˈbiːk]

magistrate's◼◼◻ noun
[UK: ˈmæʤɪstreɪts ] [US: ˈmæʤəˌstreɪts ]

police judge noun
[UK: pə.ˈliːs dʒʌdʒ] [US: pə.ˈliːs ˈdʒədʒ]

police magistrate noun
[UK: pə.ˈliːs ˈmæ.dʒɪ.streɪt] [US: pə.ˈliːs ˈmæ.dʒə.ˌstret]

police-magistrate noun
[UK: pə.ˈliːs ˈmæ.dʒɪ.streɪt] [US: pə.ˈliːs ˈmæ.dʒə.ˌstret]

resident magistrate noun
[UK: ˈre.zɪ.dənt ˈmæ.dʒɪ.streɪt] [US: ˈre.zə.dənt ˈmæ.dʒə.ˌstret]

stipendiary magistrate noun
[UK: staɪ.ˈpen.dɪə.ri ˈmæ.dʒɪ.streɪt] [US: staɪ.ˈpen.dɪə.ri ˈmæ.dʒə.ˌstret]

rendőrbíróság főnév

police court◼◼◼ noun
[UK: pə.ˈliːs kɔːt] [US: pə.ˈliːs ˈkɔːrt]

police-court◼◼◼ noun
[UK: pə.ˈliːs kɔːt] [US: pə.ˈliːs ˈkɔːrt]

You can find it in:

UngerskaEngelska