Ungersk-Engelsk ordbok »

pörget är på engelska

UngerskaEngelska
pörget ige

spin [spun, spun, spinning, spins]◼◼◼ irregular verb
[UK: spɪn spʌn spʌn] [US: ˈspɪn ˈspən ˈspən]

twirl [twirled, twirled, twirling, twirls]◼◼◻ verb
[UK: twɜːl] [US: ˈtwɝːl]

whirl [whirled, whirled, whirling, whirls]◼◻◻ verb
[UK: wɜːl] [US: ˈwɝːl]

race [raced, raced, racing, races]◼◻◻ verb
[UK: reɪs] [US: ˈreɪs]

screw [screwed, screwed, screwing, screws]◼◻◻ verb
[UK: skruː] [US: ˈskruː]

revolve [revolved, revolved, revolving, revolves] verb
[UK: rɪ.ˈvɒlv] [US: ri.ˈvɑːlv]

birl verb
[UK: bˈɜːl] [US: bˈɜːl]

pörgetett golyó

screw[UK: skruː] [US: ˈskruː]

pörgetett labda főnév

spinner [spinners] noun
[UK: ˈspɪ.nə(r)] [US: ˈspɪ.nər]

pörgetett labdákat adó játékos

spin-bowler[UK: spɪn ˈbəʊ.lə(r)] [US: ˈspɪn ˈboʊ.lə(r)]

pörgetett ütés főnév

drive [drives] noun
[UK: draɪv] [US: ˈdraɪv]

pörgettyű főnév

top [tops]◼◼◼ noun
[UK: tɒp] [US: ˈtɑːp]

gyro◼◼◻ noun
[UK: ˈdʒaɪə.rəʊ] [US: ˈdʒaɪˌro.ʊ]

gyroscope [gyroscopes]◼◼◻ noun
[UK: ˈdʒaɪ.rə.skəʊp] [US: ˈdʒaɪ.rəskoʊp]

teetotum◼◻◻ noun
[UK: tiː.ˈtəʊ.təm] [US: tiːˈto.ʊ.təm]

gimbal [gimbals] noun
[UK: ɡˈɪmbəl] [US: ɡˈɪmbəl]

gyrostat noun
[UK: ˈdʒaɪə.rəʊ.stæt] [US: ˈdʒaɪ.rə.stæt]

whirling top noun
[UK: ˈwɜːl.ɪŋ tɒp] [US: ˈwɝːl.ɪŋ ˈtɑːp]

pörgettyű (delejtűn) főnév

sight-vane noun
[UK: saɪt veɪn] [US: ˈsaɪt ˈveɪn]

pörgettyűjáték főnév

teetotum noun
[UK: tiː.ˈtəʊ.təm] [US: tiːˈto.ʊ.təm]

pörgettyűnyomaték melléknév

gyroscopic adjective
[UK: ˌdʒaɪ.rə.ˈskɒ.pɪk] [US: ˌdʒaɪ.rə.ˈskɑː.pɪk]

pörgettyűs melléknév
fiz

gyroscopic◼◼◼ adjective
[UK: ˌdʒaɪ.rə.ˈskɒ.pɪk] [US: ˌdʒaɪ.rə.ˈskɑː.pɪk]

pörgettyűs csiga

gyroscope top[UK: ˈdʒaɪ.rə.skəʊp tɒp] [US: ˈdʒaɪ.rəskoʊp ˈtɑːp]

pörgettyűs egysínű vasúti kocsi

gyro-car[UK: ˈdʒaɪə.rəʊ kɑː(r)] [US: ˈdʒaɪˌro.ʊ ˈkɑːr]

pörgettyűs iránytű

directional gyro[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩əl ˈdʒaɪə.rəʊ] [US: də.ˈrek.ʃn̩əl ˈdʒaɪˌro.ʊ]

gyro-comprass[UK: ˈdʒaɪə.rəʊ] [US: ˈdʒaɪˌro.ʊ]

turbine-compass[UK: ˈtɜː.baɪn ˈkʌm.pəs] [US: ˈtɝː.baɪn ˈkʌm.pəs]

pörgettyűs kormánygép rep

gyropilot[UK: ˈdʒaɪro.ˌpaɪ.lət] [US: ˈdʒaɪro.ˌpaɪ.lət]

pörgettyűs lövegirányzék

gyro gunsight[UK: ˈdʒaɪə.rəʊ ˈɡʌn.saɪt] [US: ˈdʒaɪˌro.ʊ ˈɡʌn.saɪt]

pörgettyűs műláthatár

gyro-horizon[UK: ˈdʒaɪə.rəʊ hə.ˈraɪz.n̩] [US: ˈdʒaɪˌro.ʊ hə.ˈraɪz.n̩]

pörgettyűs tájoló

directional gyro◼◼◼[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩əl ˈdʒaɪə.rəʊ] [US: də.ˈrek.ʃn̩əl ˈdʒaɪˌro.ʊ]

pörgetve üti a labdát

give a spin to the ball[UK: ɡɪv ə spɪn tuː ðə bɔːl] [US: ˈɡɪv ə ˈspɪn ˈtuː ðə ˈbɒl]

pörgetés főnév

twirl [twirls]◼◼◼ noun
[UK: twɜːl] [US: ˈtwɝːl]

rotation [rotations]◼◼◻ noun
[UK: rəʊ.ˈteɪʃ.n̩] [US: roʊ.ˈteɪʃ.n̩]

twist [twists]◼◼◻ noun
[UK: twɪst] [US: ˈtwɪst]

aszimmetrikus pörgettyű

asymmetrical top[UK: ˌeɪ.sɪ.ˈme.trɪk.l̩ tɒp] [US: ˌe.sə.ˈme.trɪk.l̩ ˈtɑːp]

felpörget ige

rev [revved, revved, revving, revs]◼◼◼ verb
[UK: rev] [US: ˈrev]

liven up◼◻◻ verb

vroom◼◻◻ verb

felpörget (átv is) ige

rev up◼◼◼ verb
[UK: rev ʌp] [US: ˈrev ʌp]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska