Ungersk-Engelsk ordbok »

nyilvánosságra jut är på engelska

UngerskaEngelska
nyilvánosságra jut

come out into the open[UK: kʌm ˈaʊt ˈɪn.tə ðə ˈəʊ.pən] [US: ˈkəm ˈaʊt ˌɪn.ˈtuː ðə ˈoʊ.pən]

leak-out[UK: liːk ˈaʊt] [US: ˈliːk ˈaʊt]

napvilágra kerül, nyilvánosságra jut ige

emerge [emerged, emerged, emerging, emerges] verb
[UK: ɪ.ˈmɜːdʒ] [US: ˌɪ.ˈmɝːdʒ]

You can find it in:

UngerskaEngelska