Ungersk-Engelsk ordbok » mitugrász är på engelska

UngerskaEngelska
mitugrász főnév

pipsqueak◼◼◼ noun
[UK: ˈpɪp.skwiːk] [US: ˈpɪp.skwiːk]

pip-squeak◼◼◻ noun
[UK: pɪp skwiːk] [US: ˈpɪp ˈskwiːk]

jumper noun
[UK: ˈdʒʌm.pə(r)] [US: ˈdʒʌm.pər]

shortie noun
[UK: ʃˈɔːti] [US: ʃˈɔːrɾi]

shorty noun
[UK: ˈʃɔː.ti] [US: ˈʃɔːr.ti]

tich noun
[UK: tˈɪtʃ] [US: tˈɪtʃ]

titch noun
[UK: tˈɪtʃ] [US: tˈɪtʃ]

titchy noun
[UK: tˈɪtʃi] [US: tˈɪtʃi]

mitugrász hivatalnok

Jack in office[UK: dʒæk ɪn ˈɒf.ɪs] [US: ˈdʒæk ɪn ˈɑːf.əs]

kis mitugrász főnév

snipper-snapper noun
[UK: ˈsnɪ.pə ˈsnæ.pə(r)] [US: ˈsnɪ.pə ˈsnæ.pər]

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies