Ungersk-Engelsk ordbok »

melegház är på engelska

UngerskaEngelska
melegház főnév

greenhouse [greenhouses]◼◼◼ noun
[UK: ˈɡriːn.haʊs] [US: ˈɡriːn.ˌhɑːws]

hothouse [hothouses]◼◼◻ noun
[UK: ˈhɒt.haʊs] [US: ˈhɑːt.ˌhɑːws]

glass [glasses]◼◼◻ noun
[UK: ˈɡlɑːs] [US: ˈɡlæs]

potting shed◼◼◻ noun
[UK: ˈpɒt.ɪŋ ʃed] [US: ˈpɒt.ɪŋ ˈʃed]

conservatory [conservatories]◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈsɜː.vət.r̩i] [US: kən.ˈsɝː.və.tɒ.ri]

greenery◼◻◻ noun
[UK: ˈɡriː.nə.ri] [US: ˈɡriː.nə.ri]

glasshouse [glasshouses] noun
[UK: ˈɡlɑːs.haʊs] [US: ˈɡlæs.haʊs]

grapery noun
[UK: ˈɡreɪ.pə.rɪ] [US: ˈɡreɪ.pə.riː]

orangery [orangeries] noun
[UK: ˈɒ.rɪn.dʒə.rɪ] [US: ˈɔː.rɪndʒ.riː]

plant-house noun
[UK: plɑːnt ˈhaʊs] [US: ˈplænt ˈhaʊs]

warmhouse noun
[UK: ˈwɔːm.haʊs] [US: ˈwɔːm.haʊs]

melegház (fűtött) főnév

stove [stoves]◼◼◼ noun
[UK: stəʊv] [US: stoʊv]

melegház (szőlőtermelésre) főnév

grape-house noun
[UK: ɡreɪp ˈhaʊs] [US: ˈɡreɪp ˈhaʊs]

melegház narancsfáknak főnév

orangery [orangeries] noun
[UK: ˈɒ.rɪn.dʒə.rɪ] [US: ˈɔː.rɪndʒ.riː]

melegházasság főnév

gay marriage◼◼◼ noun
[UK: ɡeɪ ˈmæ.rɪdʒ] [US: ˈɡeɪ ˈme.rɪdʒ]

melegházban nevelkedett

brought up in lavender[UK: ˈbrɔːt ʌp ɪn ˈlæ.vən.də(r)] [US: ˈbrɔːt ʌp ɪn ˈlæ.vən.dər]

melegházban nevelt

grown under glass[UK: ɡrəʊn ˈʌnd.ə(r) ˈɡlɑːs] [US: ˈɡroʊn ˈʌnd.r̩ ˈɡlæs]

melegházban termesztett

grown under glass[UK: ɡrəʊn ˈʌnd.ə(r) ˈɡlɑːs] [US: ˈɡroʊn ˈʌnd.r̩ ˈɡlæs]

melegházban termeszthető főnév

hothouse [hothouses] noun
[UK: ˈhɒt.haʊs] [US: ˈhɑːt.ˌhɑːws]

melegházi főnév

greenhouse [greenhouses]◼◼◼ noun
[UK: ˈɡriːn.haʊs] [US: ˈɡriːn.ˌhɑːws]

melegházi főzelék

forced vegetables[UK: fɔːst ˈve.dʒɪ.təb.l̩z] [US: ˈfɔːrst ˈvedʒ.təb.l̩z]

melegházi hőség

bottom-heat[UK: ˈbɒ.təm hiːt] [US: ˈbɑː.təm ˈhiːt]

melegházi növény

hothouse plant[UK: ˈhɒt.haʊs plɑːnt] [US: ˈhɑːt.ˌhɑːws ˈplænt]

melegházi palánta

hothouse plant[UK: ˈhɒt.haʊs plɑːnt] [US: ˈhɑːt.ˌhɑːws ˈplænt]

melegházi termesztés

glass-culture[UK: ˈɡlɑːs ˈkʌl.tʃə(r)] [US: ˈɡlæs ˈkʌl.tʃər]

You can find it in:

UngerskaEngelska