Ungersk-Engelsk ordbok »

megrohamoz är på engelska

UngerskaEngelska
megrohamoz ige

storm [stormed, stormed, storming, storms]◼◼◼ verb
[UK: stɔːm] [US: ˈstɔːrm]

charge [charged, charged, charging, charges]◼◼◻ verb
[UK: tʃɑːdʒ] [US: ˈtʃɑːrdʒ]

rush [rushed, rushed, rushing, rushes]◼◻◻ verb
[UK: rʌʃ] [US: ˈrəʃ]

assail [assailed, assailed, assailing, assails]◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈseɪl] [US: ə.ˈseɪl]

expugn verb
[UK: ekspˈʌn] [US: ekspˈʌn]

megrohamoz és elfoglal (várat)

rush[UK: rʌʃ] [US: ˈrəʃ]

megrohamozás főnév

storming◼◼◼ noun
[UK: ˈstɔːm.ɪŋ] [US: ˈstɔːrm.ɪŋ]

You can find it in:

UngerskaEngelska