Ungersk-Engelsk ordbok »

meghajlik är på engelska

UngerskaEngelska
meghajlik ige

bend [bent, bent]◼◼◼ irregular verb
[UK: bend bent bent] [US: ˈbend ˈbent ˈbent]

bow◼◼◻ verb
[UK: baʊ] [US: ˈbaʊ]

warp◼◻◻ verb
[UK: wɔːp] [US: ˈwɔːrp]

buckle◼◻◻ verb
[UK: ˈbʌk.l̩] [US: ˈbʌk.l̩]

flex◼◻◻ verb
[UK: fleks] [US: ˈfleks]

fold◼◻◻ verb
[UK: fəʊld] [US: foʊld]

spring◼◻◻ verb
[UK: sprɪŋ] [US: ˈsprɪŋ]

become bent verb
[UK: bɪˈkʌm bent] [US: bɪˈkʌm ˈbent]

bob a curtsy verb
[UK: bɒb ə ˈkɜːt.si] [US: ˈbɑːb ə ˈkɝːt.si]

bow down verb
[UK: baʊ daʊn] [US: ˈbaʊ ˈdaʊn]

bulge verb
[UK: bʌldʒ] [US: ˈbəldʒ]

camber verb
[UK: ˈkæm.bə(r)] [US: ˈkæm.bər]

pant verb
[UK: pænt] [US: ˈpænt]

sag verb
[UK: sæɡ] [US: ˈsæɡ]

meghajlik a tények előtt

acknowledge the evidence of facts[UK: ək.ˈnɒ.lɪdʒ ðə ˈe.vɪ.dəns əv fækts] [US: æk.ˈnɑː.lɪdʒ ðə ˈe.və.dəns əv ˈfækts]

meghajlik a túlerő előtt

yield to superior numbers[UK: jiːld tuː suː.ˈpɪə.rɪə(r) ˈnʌm.bəz] [US: ˈjiːld ˈtuː suː.ˈpɪ.riər ˈnʌm.br̩z]

meghajlik vk előtt

bob to somebody[UK: bɒb tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈbɑːb ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

ívben meghajlik

camber[UK: ˈkæm.bə(r)] [US: ˈkæm.bər]

mélyen meghajlik

salaam[UK: sə.ˈlɑːm] [US: sə.ˈlɑːm]

You can find it in:

UngerskaEngelska