Ungersk-Engelsk ordbok »

megfelel (valaminek) betyder på engelska

UngerskaEngelska
megfelel (valaminek) ige

correspond (to something) [corresponded, corresponded, corresponding, corresponds]◼◼◼verb
[UK: ˌkɒ.rɪ.ˈspɒnd] [US: ˌkɔː.rə.ˈspɑːnd]

fit [fitted, fitted, fitting, fits]◼◼◼verb
[UK: fɪt] [US: ˈfɪt]

answer [answered, answered, answering, answers]◼◼◻verb
[UK: ˈɑːn.sə(r)] [US: ˈæn.sər]

live up◼◼◻verb
[UK: laɪv ʌp] [US: ˈlaɪv ʌp]

live up to (something)◼◼◻verb
[UK: laɪv ʌp tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈlaɪv ʌp ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

be in accordance with (something)◼◼◻verb
[UK: bi ɪn əˈk.ɔːdns wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ɪn əˈk.ɔːr.dəns wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

sort [sorted, sorted, sorting, sorts]◼◼◻verb
[UK: sɔːt] [US: ˈsɔːrt]

be in conformity with (something)◼◼◻verb
[UK: bi ɪn kən.ˈfɔː.mɪ.ti wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ɪn kən.ˈfɔːr.mə.ti wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

measure up to (something)◼◻◻verb
[UK: ˈme.ʒə(r) ʌp tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈme.ʒər ʌp ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

homologize [homologized, homologized, homologizing, homologizes]verb
[UK: həmˈɒlədʒˌaɪz] [US: həmˈɑːlədʒˌaɪz]

reanswerverb
[UK: ˌriːˈɑːnsə ] [US: ˌriˈænsər ]

megfelel (valaminek)

parallel◼◼◼[UK: ˈpæ.rə.lel] [US: ˈpe.rə.ˌlel]

megfelel (valaminek) ige

To be in conformity with sth.verb

megfelel (valaminek) (átv) ige

parallel [parallelled, parallelled, parallelling, parallels]◼◼◼verb
[UK: ˈpæ.rə.lel] [US: ˈpe.rə.ˌlel]

be equivalent to (something)◼◼◼verb
[UK: bi ɪ.ˈkwɪ.və.lənt tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ɪ.ˈkwɪ.və.lənt ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]