Ungersk-Engelsk ordbok » megbeszél är på engelska

UngerskaEngelska
megbeszél ige

discuss◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈskʌs] [US: ˌdɪ.ˈskəs]

arrange◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈreɪndʒ] [US: ə.ˈreɪndʒ]

agree on something verb
[UK: ə.ˈɡriː ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə.ˈɡriː ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

appoint verb
[UK: ə.ˈpɔɪnt] [US: ə.ˌpɔɪnt]

concert verb
[UK: kən.ˈsɜːt] [US: ˈkɑːn.sərt]

discuss something verb
[UK: dɪ.ˈskʌs ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌdɪ.ˈskəs ˈsʌm.θɪŋ]

dispute verb
[UK: dɪ.ˈspjuːt] [US: ˌdɪ.ˈspjuːt]

negotiate verb
[UK: nɪ.ˈɡəʊ.ʃɪeɪt] [US: nɪˈɡo.ʊ.ʃɪeɪt]

parle verb
[UK: pˈɑːl] [US: pˈɑːrl]

prearrange verb
[UK: ˌpriːə.ˈreɪndʒ] [US: ˌpriə.ˈreɪndʒ]

talk about verb
[UK: ˈtɔːk ə.ˈbaʊt] [US: ˈtɔːk ə.ˈbaʊt]

talk over verb
[UK: ˈtɔːk ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈtɔːk ˈoʊv.r̩]

megbeszél egy időpontot vkvel

fix an appointment with somebody[UK: fɪks ən ə.ˈpɔɪnt.mənt wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈfɪks ˈæn ə.ˌpɔɪnt.mənt wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

make an appointment with somebody[UK: ˈmeɪk ən ə.ˈpɔɪnt.mənt wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈmeɪk ˈæn ə.ˌpɔɪnt.mənt wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megbeszél egy találkozót

arrange a meeting[UK: ə.ˈreɪndʒ ə ˈmiːt.ɪŋ] [US: ə.ˈreɪndʒ ə ˈmiːt.ɪŋ]

megbeszél egy találkozót vkvel

fix an appointment with somebody[UK: fɪks ən ə.ˈpɔɪnt.mənt wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈfɪks ˈæn ə.ˌpɔɪnt.mənt wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

make an appointment with somebody[UK: ˈmeɪk ən ə.ˈpɔɪnt.mənt wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈmeɪk ˈæn ə.ˌpɔɪnt.mənt wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megbeszélt melléknév

agreed◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈɡriːd] [US: ə.ˈɡriːd]

concerted adjective
[UK: kən.ˈsɜː.tɪd] [US: kən.ˈsɝː.təd]

conventional adjective
[UK: kən.ˈven.ʃn̩əl] [US: kən.ˈven.ʃn̩əl]

unbespoken adjective
[UK: ʌnbɪspˈəʊkən] [US: ʌnbɪspˈoʊkən]

megbeszélt idő előtt kezd el (vmit) ige

jump the gun verb
[UK: dʒʌmp ðə ɡʌn] [US: ˈdʒəmp ðə ˈɡən]

megbeszélt időben

at the appointed time[UK: ət ðə ə.ˈpɔɪn.tɪd ˈtaɪm] [US: ət ðə ə.ˌpɔɪn.təd ˈtaɪm]

megbeszélt időpont főnév

appointment noun
[UK: ə.ˈpɔɪnt.mənt] [US: ə.ˌpɔɪnt.mənt]

megbeszélt találkozás helye

place of rendezvous[UK: ˈpleɪs əv ˈrɒn.dɪ.vuːz] [US: ˈpleɪs əv ˈrɑːn.dɪ.ˌvuː]

megbeszélt találkozó főnév

appointment noun
[UK: ə.ˈpɔɪnt.mənt] [US: ə.ˌpɔɪnt.mənt]

engagement noun
[UK: ɪn.ˈɡeɪdʒ.mənt] [US: en.ˈɡeɪdʒ.mənt]

megbeszélés főnév

discussion◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈskʌʃ.n̩] [US: ˌdɪ.ˈskəʃ.n̩]

meeting◼◼◼ noun
[UK: ˈmiːt.ɪŋ] [US: ˈmiːt.ɪŋ]

appointment◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈpɔɪnt.mənt] [US: ə.ˌpɔɪnt.mənt]

conference◼◼◻ noun
[UK: ˈkɒn.fə.rəns] [US: ˈkɑːn.fə.rəns]

arrangement◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈreɪndʒ.mənt] [US: ə.ˈreɪndʒ.mənt]

conversation◼◻◻ noun
[UK: ˌkɒn.və.ˈseɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːn.vər.ˈseɪʃ.n̩]

engagement◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈɡeɪdʒ.mənt] [US: en.ˈɡeɪdʒ.mənt]

interview◼◻◻ noun
[UK: ˈɪn.tə.vjuː] [US: ˈɪn.tər.ˌvjuː]

talk◼◻◻ noun
[UK: ˈtɔːk] [US: ˈtɔːk]

bull-session noun
[UK: bʊl ˈseʃ.n̩] [US: ˈbʊl ˈseʃ.n̩]

floor-talk noun
[UK: flɔː(r) ˈtɔːk] [US: ˈflɔːr ˈtɔːk]

imparlance noun
[UK: ɪmpˈɑːləns] [US: ɪmpˈɑːrləns]

pow-wow noun
[UK: ˌpi:.ˌəʊ.ˈdʌb.ljuː waʊ] [US: ˌpi:ˌo.ʊ.ˈdʌb.ljuː ˈwaʊ]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies