Ungersk-Engelsk ordbok » megbízhatatlan är på engelska

UngerskaEngelska
megbízhatatlan melléknév

unreliable◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌn.rɪ.ˈlaɪəb.l̩] [US: ˌʌn.rə.ˈlaɪəb.l̩]

untrustworthy◼◼◻ adjective
[UK: ʌn.ˈtrʌs.twɜː.ði] [US: ʌn.ˈtrəˌs.twər.ði]

undependable◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌndɪˈpɛndəbl ] [US: ʌndɪˈpɛndəbəl ]

unstable◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈsteɪb.l̩] [US: ʌn.ˈsteɪb.l̩]

dodgy adjective
[UK: ˈdɒ.dʒi] [US: ˈdɒ.dʒi]

equivocal adjective
[UK: ɪ.ˈkwɪ.vək.l̩] [US: ɪ.ˈkwɪ.vək.l̩]

fickle adjective
[UK: ˈfɪk.l̩] [US: ˈfɪk.l̩]

insecure adjective
[UK: ˌɪn.sɪ.ˈkjʊə(r)] [US: ˈɪn.sə.kjər]

not to be trusted adjective
[UK: nɒt tuː bi ˈtrʌ.stɪd] [US: ˈnɑːt ˈtuː bi ˈtrʌ.stəd]

prove a broken reed adjective
[UK: pruːv ə ˈbrəʊkən riːd] [US: ˈpruːv ə ˈbroʊkən ˈriːd]

skittish adjective
[UK: ˈskɪ.tɪʃ] [US: ˈskɪ.tɪʃ]

slippery adjective
[UK: ˈslɪ.pə.ri] [US: sˈlɪ.pə.ri]

trustless adjective
[UK: ˈtrʌst.lɪs] [US: ˈtrʌst.lɪs]

twisty adjective
[UK: ˈtwɪ.sti] [US: ˈtwɪ.sti]

unassured adjective
[UK: ʌn.ə.ˈʃɔːd] [US: ʌn.ə.ˈʃɔːd]

unfaithful adjective
[UK: ˌʌn.ˈfeɪθ.fəl] [US: ən.ˈfeɪθ.fəl]

unsteady adjective
[UK: ʌn.ˈste.di] [US: ʌn.ˈste.di]

wildcat adjective
[UK: ˈwaɪldkæt] [US: ˈwaɪldˌkæt]

megbízhatatlan (pl. értesülés, egyén) melléknév

independable adjective
[UK: ˌɪndɪpˈendəbəl] [US: ˌɪndɪpˈendəbəl]

megbízhatatlan ember

broken reed[UK: ˈbrəʊkən riːd] [US: ˈbroʊkən ˈriːd]

fink[UK: ˈfɪŋk] [US: ˈfɪŋk]

twister noun
[UK: ˈtwɪ.stə(r)] [US: ˈtwɪ.stər]

megbízhatatlan emlékezet

treacherous memory[UK: ˈtre.tʃə.rəs ˈme.mə.ri] [US: ˈtre.tʃə.rəs ˈme.mə.ri]

megbízhatatlanság főnév

unreliability◼◼◼ noun
[UK: ˌʌn.rɪ.ˈlaɪəb.l̩] [US: ˌʌn.ri.ˌlaɪə.ˈbɪ.lə.ti]

fickleness noun
[UK: ˈfɪkl.nəs] [US: ˈfɪk.əl.nəs]

insecurity noun
[UK: ˌɪn.sɪ.ˈkjʊə.rɪ.ti] [US: ˌɪn.sɪ.ˈkjʊ.rə.ti]

slipperiness noun
[UK: ˈslɪ.pə.rɪ.nəs] [US: ˈslɪ.pə.rɪ.nəs]

slippiness (slipperiness) noun
[UK: slˈɪpɪnəs] [US: slˈɪpɪnəs]

undependability noun
[UK: ˌʌndɪˌpɛndəˈbɪlɪti ] [US: ʌndɪˌpɛndəˈbɪlɪti ]

unfaithfulness noun
[UK: ˌʌn.ˈfeɪθ.fəl.nəs] [US: ˌʌn.ˈfeɪθ.fəl.nəs]

untrustworthiness noun
[UK: ʌnˈtrʌstˌwɜːðɪnəs ] [US: ənˈtrʌˌstwɜrðɪnəs ]

megbízhatatlanul határozószó

shiftily adverb
[UK: ˈʃɪf.tɪ.li] [US: ˈʃɪf.tɪ.li]

megbízhatatlanul viselkedik vkvel szemben

play fast and loose somebody[UK: ˈpleɪ fɑːst ənd luːs ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpleɪ ˈfæst ænd ˈluːs ˈsʌm.ˌbɑː.di]

play fast and loose with somebody[UK: ˈpleɪ fɑːst ənd luːs wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpleɪ ˈfæst ænd ˈluːs wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies