Ungersk-Engelsk ordbok » megad är på engelska

UngerskaEngelska
megad ige

give (gave, given)◼◼◼ verb
[UK: ɡɪv ɡeɪv ɡɪv.n̩] [US: ˈɡɪv ˈɡeɪv ˈɡɪv.n̩]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

surrender◼◼◻ verb
[UK: sə.ˈren.də(r)] [US: sə.ˈren.dər]

grant◼◼◻ verb
[UK: ɡrɑːnt] [US: ˈɡrænt]

give up◼◼◻ verb
[UK: ɡɪv ʌp] [US: ˈɡɪv ʌp]

settle◼◻◻ verb
[UK: ˈset.l̩] [US: ˈset.l̩]

concede◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈsiːd] [US: kən.ˈsiːd]

render◼◻◻ verb
[UK: ˈren.də(r)] [US: ˈren.dər]

refund verb
[UK: rɪ.ˈfʌnd] [US: rə.ˈfənd]

come across with verb
[UK: kʌm ə.ˈkrɒs wɪð] [US: ˈkəm ə.ˈkrɒs wɪθ]

megad (időpontot) ige

appoint◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈpɔɪnt] [US: ə.ˌpɔɪnt]

megad (pénzt) ige

repay◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈpeɪ] [US: ri.ˈpeɪ]

megad (tartozást) ige

pay back (money)◼◼◼ verb
[UK: peɪ ˈbæk] [US: ˈpeɪ ˈbæk]

megad (vmt vknek) ige

accord◼◼◼ verb
[UK: əˈk.ɔːd] [US: əˈk.ɔːrd]

megad (vmt) valakinek

supply something to someone[UK: sə.ˈplaɪ ˈsʌm.θɪŋ tuː ˈsʌm.wʌn] [US: sə.ˈplaɪ ˈsʌm.θɪŋ ˈtuː ˈsʌˌm.wən]

megad fejezetet és verset

give chapter and verse[UK: ɡɪv ˈtʃæp.tə(r) ənd vɜːs] [US: ˈɡɪv ˈtʃæp.tər ænd ˈvɝːs]

megad vknek egy lehetőséget

give somebody a chance[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə tʃɑːns] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈtʃæns]

megadás főnév

surrender◼◼◼ noun
[UK: sə.ˈren.də(r)] [US: sə.ˈren.dər]

grant◼◻◻ noun
[UK: ɡrɑːnt] [US: ˈɡrænt]

capitulation◼◻◻ noun
[UK: kə.ˌpɪ.tʃʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: kə.ˌpɪ.tʃə.ˈleɪʃ.n̩]

acquiescence◼◻◻ noun
[UK: ˌæ.kwi.ˈesns] [US: ˌæ.kwi.ˈe.səns]

meekness noun
[UK: ˈmiːk.nəs] [US: ˈmiːk.nəs]

humility noun
[UK: hjuː.ˈmɪ.lɪ.ti] [US: hjuː.ˈmɪ.lə.ti]

megadás (tartozásé) főnév

repayment (somebody for something)◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈpeɪ.mənt] [US: ri.ˈpeɪ.mənt]

megadással tűr ige

endure verb
[UK: ɪn.ˈdjʊə(r)] [US: en.ˈdjʊr]

megadással visel ige

endure verb
[UK: ɪn.ˈdjʊə(r)] [US: en.ˈdjʊr]

megadást jelentő fehér zászló

white flag[UK: waɪt flæɡ] [US: ˈwaɪt ˈflæɡ]

megadható melléknév

grantable adjective

megadható (tartozás) melléknév

repayable adjective
[UK: rɪ.ˈpeɪəb.l̩] [US: ri.ˈpeɪəb.l̩]

megadja a császárnak, ami a császáré

render unto Caesar the things that are Caesar's[UK: ˈren.də(r) ˈʌn.tuː] [US: ˈren.dər ˈʌn.tuː]

megadja a császárnak, ami a császáré (átv)

give the devil his due[UK: ɡɪv ðə ˈdev.l̩ hɪz djuː] [US: ˈɡɪv ðə ˈdev.l̩ ˈhɪz ˈduː]

megadja a hangnemet

give the lead[UK: ɡɪv ðə liːd] [US: ˈɡɪv ðə ˈled]

megadja a hangot ige

intone verb
[UK: ɪn.ˈtəʊn] [US: ˌɪnˈtoʊn]

megadja a jogot

gives the right◼◼◼[UK: ɡɪvz ðə raɪt] [US: ˈɡɪvz ðə ˈraɪt]

megadja a kegyelemdöfést vkinek

put (someone or something) out of (one's) misery

megadja a kegyelemdöfést vknek (átv)

put somebody out of somebody's pain[UK: ˈpʊt ˈsʌm.bə.di ˈaʊt əv ˈsəm.ˌbɑː.di peɪn] [US: ˈpʊt ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈaʊt əv ˈsəm.ˌbɑː.di ˈpeɪn]

megadja a példát

give the lead[UK: ɡɪv ðə liːd] [US: ˈɡɪv ðə ˈled]

megadja a részleteket

give details[UK: ɡɪv ˈdiː.teɪlz] [US: ˈɡɪv də.ˈteɪlz]

megadja a végszót

give his cue[UK: ɡɪv hɪz kjuː] [US: ˈɡɪv ˈhɪz ˈkjuː]

give the cue[UK: ɡɪv ðə kjuː] [US: ˈɡɪv ðə ˈkjuː]

megadja az alaphangját vminek ige

keynote verb
[UK: ˈkiː.nəʊt] [US: ˈkiːnoʊt]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska