Ungersk-Engelsk ordbok » leszid är på engelska

UngerskaEngelska
leszid ige

scold◼◼◼ verb
[UK: skəʊld] [US: skoʊld]

bonnet verb
[UK: ˈbɒ.nɪt] [US: ˈbɑː.nət]

pitch into verb
[UK: pɪtʃ ˈɪn.tə] [US: ˈpɪtʃ ˌɪn.ˈtuː]

pull one's leg verb
[UK: pʊl wʌnz leɡ] [US: ˈpʊl wʌnz ˈleɡ]

rag verb
[UK: ræɡ] [US: ˈræɡ]

rate verb
[UK: reɪt] [US: ˈreɪt]

rebuke verb
[UK: rɪ.ˈbjuːk] [US: ri.ˈbjuːk]

run down verb
[UK: rʌn daʊn] [US: ˈrən ˈdaʊn]

score verb
[UK: skɔː(r)] [US: ˈskɔːr]

tear into sy verb

tell off verb
[UK: tel ɒf] [US: ˈtel ˈɒf]

tell sy off verb

trim verb
[UK: trɪm] [US: ˈtrɪm]

trounce verb
[UK: traʊns] [US: ˈtraʊns]

leszid ige
US

tongue-lash verb
[UK: tʌŋ læʃ] [US: ˈtəŋ ˈlæʃ]

leszid (átv) ige

wig verb
[UK: wɪɡ] [US: ˈwɪɡ]

leszid vkt

dress somebody down[UK: dres ˈsʌm.bə.di daʊn] [US: ˈdres ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈdaʊn]

give somebody a good tongue-lashing[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə ɡʊd tʌŋ ˈlæʃ.ɪŋ] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈɡʊd ˈtəŋ ˈlæʃ.ɪŋ]

give somebody gyp[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di dʒɪp] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈdʒɪp]

ream somebody out[UK: riːm ˈsʌm.bə.di ˈaʊt] [US: ˈriːm ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈaʊt]

ream somebody's ass out[UK: riːm ˈsəm.ˌbɑː.di æs ˈaʊt] [US: ˈriːm ˈsəm.ˌbɑː.di ˈæs ˈaʊt]

leszid vkt (vmiért)

rag somebody about something[UK: ræɡ ˈsʌm.bə.di ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈræɡ ˈsʌm.ˌbɑː.di ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ]

rag somebody for something[UK: ræɡ ˈsʌm.bə.di fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈræɡ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

leszidják főnév

ragging noun
[UK: ˈræ.ɡɪŋ] [US: ˈræ.ɡɪŋ]

leszidott melléknév

chidden adjective
[UK: ˈtʃɪ.dən] [US: ˈtʃɪ.dən]

leszidás főnév

gig noun
[UK: ɡɪɡ] [US: ˈɡɪɡ]

row noun
[UK: raʊ] [US: ˈroʊ]

talking-to noun
[UK: ˈtɔːk.ɪŋ tuː] [US: ˈtɔːk.ɪŋ ˈtuː]

telling-off noun

tongue-lashing noun
[UK: tʌŋ ˈlæʃ.ɪŋ] [US: ˈtəŋ ˈlæʃ.ɪŋ]

erősen leszid vkt

give somebody a good tongue-lashing[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə ɡʊd tʌŋ ˈlæʃ.ɪŋ] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈɡʊd ˈtəŋ ˈlæʃ.ɪŋ]

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies