Ungersk-Engelsk ordbok »

lehagy är på engelska

UngerskaEngelska
lehagy ige

outrun [outran, outrun, outrunning, outruns]◼◼◼ irregular verb
[UK: ˌaʊt.ˈrʌn ˌaʊt.ˈræn ˌaʊt.ˈrʌn] [US: aʊ.ˈtrən ˌaʊt.ˈræn aʊ.ˈtrən]

outpace [outpaced, outpaced, outpacing, outpaces]◼◻◻ verb
[UK: ˌaʊt.ˈpeɪs] [US: ˈaʊt.ˌpes]

outrace [outraced, outraced, outracing, outraces]◼◻◻ verb
[UK: aʊtrˈeɪs] [US: aʊtrˈeɪs]

outstrip [outstripped, outstripped, outstripping, outstrips]◼◻◻ verb
[UK: ˌaʊt.ˈstrɪp] [US: aʊt.ˈstrɪp]

bump [bumped, bumped, bumping, bumps] verb
[UK: bʌmp] [US: ˈbəmp]

outdistance [outdistanced, outdistanced, outdistancing, outdistances] verb
[UK: aʊt.ˈdɪ.stəns] [US: aʊt.ˈdɪ.stəns]

make a bump verb
[UK: ˈmeɪk ə bʌmp] [US: ˈmeɪk ə ˈbəmp]

outmarch [outmarched, outmarched, outmarching, outmarches] verb
[UK: ˌaʊt.ˈmɑːtʃ] [US: ˌaʊt.ˈmɑːrtʃ]

outstride [outstrode, outstridden] irregular verb
[UK: aʊtstrˈaɪd aʊtstrˈəʊd aʊtstrˈɪdən] [US: aʊtstrˈaɪd aʊtstrˈoʊd aʊtstrˈɪdən]

lehagy egy versenytársat

leave a competitor standing[UK: liːv ə kəm.ˈpe.tɪ.tə(r) ˈstænd.ɪŋ] [US: ˈliːv ə kəm.ˈpe.tə.tər ˈstænd.ɪŋ]

lehagy vkt

get ahead of somebody[UK: ˈɡet ə.ˈhed əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ə.ˈhed əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

lehagy vkt menet közben ige

outfoot verb
[UK: aʊtfˈʊt] [US: aʊtfˈʊt]

lehagyják

drop behind[UK: drɒp bɪ.ˈhaɪnd] [US: ˈdrɑːp bə.ˈhaɪnd]

lehagyott (versenyben) melléknév

outrun◼◼◼ adjective
[UK: ˌaʊt.ˈrʌn] [US: aʊ.ˈtrən]

lehagyott (vesenyben)

outran◼◼◼[UK: ˌaʊt.ˈræn] [US: ˌaʊt.ˈræn]

futásban lehagy ige

overrun [overran, overrun, overrunning, overruns] irregular verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈrʌn ˌəʊv.ə.ˈræn ˌəʊv.ə.ˈrʌn] [US: ˌoʊv.ə.ˈrʌn ˌoʊv.ə.ˈræn ˌoʊv.ə.ˈrʌn]

gyaloglásban lehagy (vkt) ige

outwalk verb
[UK: aʊt.ˈwɔːk] [US: ˌaʊt.ˈwɔːk]

gyorsaságban lehagy ige

outspeed [outspeeded | outsped, outspeeded | outsped] irregular verb
[UK: aʊtspˈiːd aʊtspˈiːdɪd ˈaʊtspt aʊtspˈiːdɪd ˈaʊtspt] [US: aʊtspˈiːd aʊtspˈiːdᵻd ˈaʊtspt aʊtspˈiːdᵻd ˈaʊtspt]

két körrel lehagyták

be outrun by two laps[UK: bi ˌaʊt.ˈrʌn baɪ ˈtuː læps] [US: bi aʊ.ˈtrən baɪ ˈtuː ˈlæps]

könnyen lehagy vkt

romp past somebody[UK: rɒmp pɑːst ˈsʌm.bə.di] [US: ˈrɑːmp ˈpæst ˈsʌm.ˌbɑː.di]

lovaglásban lehagy ige

outride [outrode, outridden, outriding, outrides] irregular verb
[UK: ˌaʊt.ˈraɪd ˌaʊt.ˈrəʊd ˌaʊt.ˈrɪd.n̩] [US: ˌaʊt.ˈraɪd ˌaʊtˈroʊd ˌaʊt.ˈrɪd.n̩]

messze lehagyja a többieket

leave the field standing[UK: liːv ðə fiːld ˈstænd.ɪŋ] [US: ˈliːv ðə ˈfiːld ˈstænd.ɪŋ]

tanulásban lehagy ige

outlearn verb
[UK: aʊtlˈɜːn] [US: aʊtlˈɜːn]

You can find it in:

UngerskaEngelska