Ungersk-Engelsk ordbok » kiszabadít är på engelska

UngerskaEngelska
kiszabadít ige

free◼◼◼ verb
[UK: friː] [US: ˈfriː]

extricate◼◼◻ verb
[UK: ˈek.strɪk.eɪt] [US: ˈek.strəˌket]

rescue◼◼◻ verb
[UK: ˈre.skjuː] [US: ˈre.skjuː]

disengage◼◻◻ verb
[UK: ˌdɪ.sɪn.ˈɡeɪdʒ] [US: ˌdɪ.sən.ˈɡeɪdʒ]

disentangle◼◻◻ verb
[UK: ˌdɪ.sɪn.ˈtæŋ.ɡl̩] [US: ˌdɪ.sən.ˈtæŋ.ɡl̩]

liberate◼◻◻ verb
[UK: ˈlɪ.bə.reɪt] [US: ˈlɪ.bə.ˌret]

redeem◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈdiːm] [US: rə.ˈdiːm]

unlock◼◻◻ verb
[UK: ʌn.ˈlɒk] [US: ʌn.ˈlɑːk]

disencumber verb
[UK: ˌdɪ.sɪnˈk.ʌm.bə(r)] [US: ˌdɪ.sɪnˈk.ʌm.bər]

disenslave verb
[UK: dˌɪsenslˈeɪv] [US: dˌɪsenslˈeɪv]

dislodge verb
[UK: dɪs.ˈlɒdʒ] [US: ˌdɪs.ˈlɑːdʒ]

make free verb
[UK: ˈmeɪk friː] [US: ˈmeɪk ˈfriː]

recover verb
[UK: rɪˈk.ʌ.və(r)] [US: rɪˈk.ʌ.vər]

set at liberty verb
[UK: set ət ˈlɪb.ət.i] [US: ˈset ət ˈlɪb.ər̩t.i]

set free verb
[UK: set friː] [US: ˈset ˈfriː]

unbind (unbound, unbound) verb
[UK: ˌʌn.ˈbaɪnd ˌʌn.ˈbaʊnd ˌʌn.ˈbaʊnd] [US: ˌʌn.ˈbaɪnd ən.ˈbaʊnd ən.ˈbaʊnd]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

uncage verb
[UK: ˈʌnˈk.eɪdʒ] [US: ənˈk.eɪdʒ]

unfetter verb
[UK: ˈʌn.ˈfe.tə] [US: ən.ˈfe.tər]

untangle verb
[UK: ˌʌn.ˈtæŋ.ɡl̩] [US: ən.ˈtæŋ.ɡl̩]

kiszabadít (karmok közül) ige

unclutch verb
[UK: ˌʌnˈklʌʧ ] [US: ʌnˈklʌʧ ]

kiszabadít (vkt) ige

uncloister verb
[UK: ˌʌnˈklɔɪstə ] [US: ʌnˈklɔɪstər ]

kiszabadít (zátonyról hajót) ige

refloat verb
[UK: ˌriː.ˈfləʊt] [US: ˌriːˈfloʊt]

kiszabadít vkt (szolgaságból) ige

disenthral verb
[UK: ˈdɪ.sɪn.ˈθrɔːl] [US: dɪ.sen.ˈθrɔːl]

kiszabadítható melléknév

extricable adjective
[UK: ek.ˈstrɪk.əb.l̩] [US: ek.ˈstrɪk.əb.l̩]

rescuable adjective
[UK: ˈrɛskjuːəbl ] [US: ˈrɛskjuəbl ]

kiszabadítja magát (vmiből)

extricate oneself from something[UK: ˈek.strɪk.eɪt wʌn.ˈself frəm ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈek.strəˌket wʌn.ˈself frəm ˈsʌm.θɪŋ]

kiszabadított melléknév

unlocked◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈlɒkt] [US: ʌn.ˈlɑːkt]

uncloistered adjective
[UK: ˌʌnˈklɔɪstəd ] [US: ʌnˈklɔɪstərd ]

kiszabadítás főnév

release◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈliːs] [US: ri.ˈliːs]

rescue◼◼◼ noun
[UK: ˈre.skjuː] [US: ˈre.skjuː]

disembarrassment noun
[UK: ˌdɪ.sɪm.ˈbæ.rə.smənt] [US: ˌdɪ.sɪm.ˈbæ.rə.smənt]

disengagement noun
[UK: ˌdɪ.sɪn.ˈɡeɪdʒ.mənt] [US: ˌdɪ.sən.ˈɡeɪdʒ.mənt]

disentanglement noun
[UK: ˌdɪ.sɪn.ˈtæŋɡl.mənt] [US: ˌdɪ.sɪn.ˈtæŋɡl.mənt]

extrication noun
[UK: ˌek.strɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌek.strɪˈk.eɪʃ.n̩]

heaving off noun
[UK: ˈhiːv.ɪŋ ɒf] [US: ˈhiːv.ɪŋ ˈɒf]

redemption noun
[UK: rɪ.ˈdemp.ʃn̩] [US: rə.ˈdemp.ʃn̩]

kiszabadítás (gázé) főnév

disengaging noun

börtönből kiszabadít ige

disimprison verb
[UK: dɪsˈɪmprɪzən] [US: dɪsˈɪmprɪzən]

fogságból kiszabadít ige

disimprison verb
[UK: dɪsˈɪmprɪzən] [US: dɪsˈɪmprɪzən]

kalitkából kiszabadított melléknév

uncaged adjective
[UK: ʌnˈkeɪʤd ] [US: ʌnˈkeɪʤd ]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies