Ungersk-Engelsk ordbok »

kerget är på engelska

UngerskaEngelska
kerget

chase [chased, chased, chasing, chases]◼◼◼ verb
[UK: tʃeɪs] [US: ˈtʃeɪs]

run [ran, ran, running, runs]◼◼◻ irregular verb
[UK: rʌn ræn rʌn] [US: ˈrən ˈræn ˈrən]

pursue [pursued, pursued, pursuing, pursues]◼◼◻ verb
[UK: pə.ˈsjuː] [US: pər.ˈsuː]

rush [rushed, rushed, rushing, rushes]◼◻◻ verb
[UK: rʌʃ] [US: ˈrəʃ]

drift [drifted, drifted, drifting, drifts]◼◻◻ verb
[UK: drɪft] [US: ˈdrɪft]

bay [bayed, bayed, baying, bays] verb
[UK: beɪ] [US: ˈbeɪ]

gid noun
[UK: ɡˈɪd] [US: ɡˈɪd]

kerget (rókát) ige

rattle [rattled, rattled, rattling, rattles]◼◼◼ verb
[UK: ˈræt.l̩] [US: ˈræt.l̩]

kerget (vadat) ige

hunt (game) [hunted, hunted, hunting, hunts]◼◼◼ verb
[UK: hʌnt] [US: ˈhənt]

kerget vkt

chivy somebody about[UK: ˈtʃɪ.vi ˈsʌm.bə.di ə.ˈbaʊt] [US: ˈtʃɪ.vi ˈsʌm.ˌbɑː.di ə.ˈbaʊt]

kergetés főnév

chasing◼◼◼ noun
[UK: ˈtʃeɪs.ɪŋ] [US: ˈtʃeɪs.ɪŋ]

pursuit [pursuits]◼◻◻ noun
[UK: pə.ˈsjuːt] [US: pər.ˈsuːt]

kergeti a szél

be carried before the wind[UK: bi ˈkæ.rɪd bɪ.ˈfɔː(r) ðə wɪnd] [US: bi ˈkæ.rid bɪ.ˈfɔːr ðə wɪnd]

be carried down the wind[UK: bi ˈkæ.rɪd daʊn ðə wɪnd] [US: bi ˈkæ.rid ˈdaʊn ðə wɪnd]

kergetődzik ige

frisk about verb
[UK: frɪsk ə.ˈbaʊt] [US: ˈfrɪsk ə.ˈbaʊt]

frisk [frisked, frisked, frisking, frisks] verb
[UK: frɪsk] [US: ˈfrɪsk]

kérgétől megfoszt (fát)

bark[UK: bɑːk] [US: ˈbɑːrk]

kergetőzik ige

frisk about verb
[UK: frɪsk ə.ˈbaʊt] [US: ˈfrɪsk ə.ˈbaʊt]

frisk [frisked, frisked, frisking, frisks] verb
[UK: frɪsk] [US: ˈfrɪsk]

ábrándkergetés főnév

quixotism [quixotisms] noun
[UK: ˈkwɪk.sə.tɪzm] [US: ˈkwɪk.sə.ˌtɪ.zəm]

ábrándkergető főnév

dreamer [dreamers]◼◼◼ noun
[UK: ˈdriː.mə(r)] [US: ˈdriː.mər]

starry-eyed noun
[UK: ˈstɑː.ri aɪd] [US: ˈstɑː.ri ˈaɪd]

ábrándokat kerget

catch at shadows[UK: kætʃ ət ˈʃæ.dəʊz] [US: ˈkætʃ ət ˈʃædoʊz]

chase after rainbows[UK: tʃeɪs ˈɑːf.tə(r) ˈreɪn.bəʊz] [US: ˈtʃeɪs ˈæf.tər ˈreɪnboʊz]

chase rainbows[UK: tʃeɪs ˈreɪn.bəʊz] [US: ˈtʃeɪs ˈreɪnboʊz]

cherish a dream[UK: ˈtʃe.rɪʃ ə driːm] [US: ˈtʃe.ˌrɪʃ ə ˈdriːm]

run after shadows[UK: rʌn ˈɑːf.tə(r) ˈʃæ.dəʊz] [US: ˈrən ˈæf.tər ˈʃædoʊz]

ábrándokat kergető módon határozószó

quixotically adverb
[UK: kwɪk.ˈsɒ.tɪk.l̩i] [US: kwɪk.ˈsɒ.tɪk.l̩i]

állásából elkerget vkt

turn somebody adrift[UK: tɜːn ˈsʌm.bə.di ə.ˈdrɪft] [US: ˈtɝːn ˈsʌm.ˌbɑː.di ə.ˈdrɪft]

átkerget ige

drive across verb
[UK: draɪv ə.ˈkrɒs] [US: ˈdraɪv ə.ˈkrɒs]

bottal elkerget

stave off[UK: steɪv ɒf] [US: ˈsteɪv ˈɒf]

délibábot kerget

chase a rainbow[UK: tʃeɪs ə ˈreɪn.bəʊ] [US: ˈtʃeɪs ə ˈreɪnˌbo.ʊ]

egymást kergetik a gondolataim

my thoughts are in a whirl[UK: maɪ ˈθɔːts ə(r) ɪn ə wɜːl] [US: ˈmaɪ ˈθɔːts ˈɑːr ɪn ə ˈwɝːl]

elkerget ige

chase [chased, chased, chasing, chases]◼◼◼ verb
[UK: tʃeɪs] [US: ˈtʃeɪs]

shoo [shooed, shooed, shooing, shoos]◼◻◻ verb
[UK: ʃuː] [US: ˈʃuː]

expel [expelled, expelled, expelling, expels]◼◻◻ verb
[UK: ɪk.ˈspel] [US: ɪk.ˈspel]

spurn [spurned, spurned, spurning, spurns]◼◻◻ verb
[UK: spɜːn] [US: ˈspɝːn]

chase off◼◻◻ verb

put away verb
[UK: ˈpʊt ə.ˈweɪ] [US: ˈpʊt ə.ˈweɪ]

send off verb
[UK: send ɒf] [US: ˈsend ˈɒf]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska