Ungersk-Engelsk ordbok » következés är på engelska

UngerskaEngelska
következés főnév

order◼◼◼ noun
[UK: ˈɔː.də(r)] [US: ˈɔːr.dər]

sequence noun
[UK: ˈsiː.kwəns] [US: ˈsiː.kwəns]

succession noun
[UK: sək.ˈseʃ.n̩] [US: sək.ˈseʃ.n̩]

következésképp határozószó

consequently◼◼◼ adverb
[UK: ˈkɒn.sɪ.kwənt.li] [US: ˈkɑːn.sə.kwənt.li]

következésképpen

consequently◼◼◼ adverb
[UK: ˈkɒn.sɪ.kwənt.li] [US: ˈkɑːn.sə.kwənt.li]

therefore◼◼◼ adverb
[UK: ˈðeə.fɔː(r)] [US: ˈðer.ˌfɔːr]

accordingly◼◼◻ adverb
[UK: əˈk.ɔː.dɪŋ.li] [US: əˈk.ɔːr.dɪŋ.li]

as a result◼◻◻ conjunction
[UK: əz ə rɪ.ˈzʌlt] [US: ˈæz ə rə.ˈzəlt]

in consequence◼◻◻ conjunction
[UK: ɪn ˈkɒn.sɪ.kwəns] [US: ɪn ˈkɑːn.sə.kwəns]

subsequently◼◻◻ adverb
[UK: ˈsʌb.sɪ.kwənt.li] [US: ˈsʌb.sə.kwənt.li]

ergo adverb
[UK: ˈɜː.ɡəʊ] [US: ˈɝːɡo.ʊ]

implicitly adverb
[UK: ɪm.ˈplɪ.sɪt.li] [US: ˌɪm.ˈplɪ.sət.li]

impliedly adverb
[UK: ɪm.ˈplaɪc.li] [US: ɪm.ˈplaɪc.li]

reductively adverb
[UK: rɪdˈʌktɪvli] [US: rɪdˈʌktɪvli]

bekövetkezés főnév

occurrence◼◼◼ noun
[UK: əˈk.ʌ.rəns] [US: əˈk.ɜː.rəns]

supervention noun
[UK: ˌsjuː.pə.ˈven.ʃən] [US: ˌsjuː.pə.ˈven.ʃən]

taking place noun
[UK: ˈteɪkɪŋ ˈpleɪs] [US: ˈteɪkɪŋ ˈpleɪs]

bekövetkezése bármikor várható

be round the corner[UK: bi ˈraʊnd ðə ˈkɔː.nə(r)] [US: bi ˈraʊnd ðə ˈkɔːr.nər]

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies