Ungersk-Engelsk ordbok »

könnyen är på engelska

UngerskaEngelska
könnyen

easy [easier, easiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈiː.zi] [US: ˈiː.zi]

easily◼◼◼[UK: ˈiː.zə.li] [US: ˈiː.zə.li]

lightly◼◼◻[UK: ˈlaɪt.li] [US: ˈlaɪt.li]

light [lights]◼◼◻ noun
[UK: laɪt] [US: ˈlaɪt]

readily◼◻◻[UK: ˈre.dɪ.li] [US: ˈre.də.li]

with ease◼◻◻[UK: wɪð iːz] [US: wɪθ ˈiːz]

effortlessly (with ease)◼◻◻ adverb
[UK: ˈe.fət.lə.sli] [US: ˈe.fərt.lə.sli]

handily[UK: ˈhæn.dɪ.li] [US: ˈhæn.də.li]

wantonly[UK: ˈwɒn.tən.li] [US: ˈwɑːn.tən.li]

hands down[UK: hændz daʊn] [US: ˈhændz ˈdaʊn]

laughy[UK: lˈafi] [US: lˈæfi]

on a platter[UK: ɒn ə ˈplæ.tə(r)] [US: ɑːn ə ˈplæ.tər]

könnyen ad elő

trip[UK: trɪp] [US: ˈtrɪp]

könnyen alvadó (coagulabilis) melléknév

coagulable adjective
[UK: kəʊˈaɡjuːləbəl] [US: koʊˈæɡjuːləbəl]

könnyen barátkozó ember

good mixer[UK: ɡʊd ˈmɪk.sə(r)] [US: ˈɡʊd ˈmɪk.sər]

könnyen becsapható

be an easy mark[UK: bi ən ˈiː.zi mɑːk] [US: bi ˈæn ˈiː.zi ˈmɑːrk]

cheatable adjective
[UK: ˈʧiːtəbl ] [US: ˈʧitəbl ]

dupable adjective
[UK: ˈdjuː.pəbl] [US: ˈdjuː.pəbl]

gullible adjective
[UK: ˈɡʌ.lɪb.l̩] [US: ˈɡʌ.ləb.l̩]

könnyen becsapható (átv) melléknév

deceivable adjective
[UK: dɪˈsiːvəbl ] [US: dɪˈsivəbl ]

könnyen becsapható ember

easy mark[UK: ˈiː.zi mɑːk] [US: ˈiː.zi ˈmɑːrk]

soda [sodas] noun
[UK: ˈsəʊ.də] [US: ˈsoʊ.də]

könnyen befolyásolható melléknév

pliable adjective
[UK: ˈplaɪəb.l̩] [US: ˈplaɪəb.l̩]

yielding adjective
[UK: ˈjiːld.ɪŋ] [US: ˈjiːld.ɪŋ]

könnyen befolyásolhatóság főnév

pliableness noun
[UK: ˈplaɪəblnəs ] [US: ˈplaɪəbəlnəs ]

pliancy noun
[UK: ˈplaɪən.si] [US: ˈplaɪən.si]

könnyen bele fog jönni

he will pick up the easily[UK: hiː wɪl pɪk ʌp ðə ˈiː.zə.li] [US: ˈhiː wɪl ˈpɪk ʌp ðə ˈiː.zə.li]

könnyen belejön a nyelvbe

pick up a language easily[UK: pɪk ʌp ə ˈlæŋ.ɡwɪdʒ ˈiː.zə.li] [US: ˈpɪk ʌp ə ˈlæŋ.ɡwɪdʒ ˈiː.zə.li]

könnyen bepalizható

be an easy mark[UK: bi ən ˈiː.zi mɑːk] [US: bi ˈæn ˈiː.zi ˈmɑːrk]

könnyen bosszankodó melléknév

nettlesome adjective
[UK: ˈne.təl.səm] [US: ˈne.təl.səm]

könnyen diffundáló melléknév
fiz

diffusible adjective
[UK: dɪ.ˈfjuː.zəbl] [US: dɪ.ˈfjuː.zə.bəl]

könnyen dühbe guruló

quick to wrath[UK: kwɪk tuː rɒθ] [US: ˈkwɪk ˈtuː ˈræθ]

könnyen el tud bánni vele

be no match for somebody[UK: bi nəʊ mætʃ fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: bi ˈnoʊ ˈmætʃ ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

könnyen eladható

easily disposed of[UK: ˈiː.zə.li dɪ.ˈspəʊzd əv] [US: ˈiː.zə.li dɪˈspoʊzd əv]

könnyen eladható áru

goods easily disposed of[UK: ɡʊdz ˈiː.zə.li dɪ.ˈspəʊzd əv] [US: ˈɡʊdz ˈiː.zə.li dɪˈspoʊzd əv]

könnyen eldönthető melléknév

open-and-shut adjective
[UK: ˈəʊ.pən ənd ʃʌt] [US: ˈoʊ.pən ænd ˈʃət]

könnyen elfelejtett

written in water[UK: ˈrɪt.n̩ ɪn ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈrɪt.n̩ ɪn ˈwɒ.tər]

written on water[UK: ˈrɪt.n̩ ɒn ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈrɪt.n̩ ɑːn ˈwɒ.tər]

könnyen elintéz

hit for six[UK: hɪt fɔː(r) sɪks] [US: ˈhɪt ˈfɔːr ˈsɪks]

könnyen elintézhető dolog főnév

soda [sodas] noun
[UK: ˈsəʊ.də] [US: ˈsoʊ.də]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska