Ungersk-Engelsk ordbok » jelentéktelen är på engelska

UngerskaEngelska
jelentéktelen melléknév

scrubby adjective
[UK: ˈskrʌ.bi] [US: ˈskrʌ.bi]

small-time adjective
[UK: smɔːl ˈtaɪm] [US: ˈsmɒl ˈtaɪm]

tin-pot adjective
[UK: ˈtɪn pɒt] [US: ˈtɪn ˈpɑːt]

twopenny-ha'penny adjective
[UK: ˈtʌ.pə.ni ˈheɪp.ni] [US: ˈtʌ.pə.ni ˈheɪp.ni]

unconsidered adjective
[UK: ˈʌnk.ən.sɪ.dəd] [US: ˈʌnk.ən.sɪ.dəd]

unimposing adjective
[UK: ˌʌnɪmˈpəʊzɪŋ ] [US: ʌnɪmˈpoʊzɪŋ ]

unnoted adjective
[UK: ʌn.ˈnoʊt.ɪd] [US: ʌn.ˈnoʊt.ɪd]

venial adjective
[UK: ˈviː.nɪəl] [US: ˈviː.nɪəl]

weightless adjective
[UK: ˈweɪt.ləs] [US: ˈweɪt.ləs]

jelentéktelen melléknév
biz

footling adjective
[UK: ˈfuːt.l̩.ɪŋ] [US: ˈfuːt.l̩.ɪŋ]

jelentéktelen melléknév
GB

fiddly adjective

jelentéktelen (ember) melléknév

cipher◼◼◼ adjective
[UK: ˈsaɪ.fə(r)] [US: ˈsaɪ.fər]

jelentéktelen alakok

small fry[UK: smɔːl fraɪ] [US: ˈsmɒl ˈfraɪ]

jelentéktelen dolgok főnév

trivia noun
[UK: ˈtrɪ.vɪə] [US: ˈtrɪ.viə]

jelentéktelen dolog

by-thing[UK: baɪ ˈθɪŋ] [US: baɪ ˈθɪŋ]

irrelevancy noun
[UK: ɪ.ˈre.lə.vən.si] [US: ɪ.ˈre.lə.vən.si]

nonentity noun
[UK: nɒ.ˈnen.tɪ.ti] [US: naˈnen.tə.ti]

nothing[UK: ˈnʌ.θɪŋ] [US: ˈnʌ.θɪŋ]

nothingness noun
[UK: ˈnʌ.θɪŋ.nəs] [US: ˈnʌ.θɪŋ.nəs]

small beer[UK: smɔːl bɪə(r)] [US: ˈsmɒl ˈbɪr]

small matter[UK: smɔːl ˈmæ.tə(r)] [US: ˈsmɒl ˈmæ.tər]

very small potatoes[UK: ˈver.i smɔːl pə.ˈteɪ.təʊz] [US: ˈver.i ˈsmɒl pə.ˈteɪtoʊz]

jelentéktelen ember

cipher[UK: ˈsaɪ.fə(r)] [US: ˈsaɪ.fər]

everyman noun
[UK: ˈev.ri.mən] [US: ˈev.ri.mən]

man of no account[UK: mæn əv nəʊ əˈk.aʊnt] [US: ˈmæn əv ˈnoʊ əˈk.aʊnt]

mere cipher[UK: mɪə(r) ˈsaɪ.fə(r)] [US: ˈmɪr ˈsaɪ.fər]

no-account man[UK: nəʊ əˈk.aʊnt mæn] [US: ˈnoʊ əˈk.aʊnt ˈmæn]

nobody noun
[UK: ˈnəʊ.bə.di] [US: ˈnoʊ.bə.di]

piker noun
[UK: piker] [US: ˈpaɪkər]

pip-squeak noun
[UK: pɪp skwiːk] [US: ˈpɪp ˈskwiːk]

pipsqueak noun
[UK: ˈpɪp.skwiːk] [US: ˈpɪp.skwiːk]

small beer[UK: smɔːl bɪə(r)] [US: ˈsmɒl ˈbɪr]

small potato[UK: smɔːl pə.ˈteɪ.təʊ] [US: ˈsmɒl pə.ˈteɪˌto.ʊ]

very small potatoes[UK: ˈver.i smɔːl pə.ˈteɪ.təʊz] [US: ˈver.i ˈsmɒl pə.ˈteɪtoʊz]

jelentéktelen emberek

small fry[UK: smɔːl fraɪ] [US: ˈsmɒl ˈfraɪ]

jelentéktelen esemény

by-incident[UK: baɪ ˈɪn.sɪ.dənt] [US: baɪ ˈɪn.sə.dənt]

nothing[UK: ˈnʌ.θɪŋ] [US: ˈnʌ.θɪŋ]

jelentéktelen király főnév

regulus noun
[UK: rˈeɡjuːləs] [US: rˈeɡjuːləs]

jelentéktelen kisváros

one-horse town[UK: wʌn hɔːs taʊn] [US: wʌn ˈhɔːrs ˈtaʊn]

tank station[UK: tæŋk ˈsteɪʃ.n̩] [US: ˈtæŋk ˈsteɪʃ.n̩]

123

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies