Ungersk-Engelsk ordbok »

igéz är på engelska

UngerskaEngelska
igéz ige

charm [charmed, charmed, charming, charms]◼◼◼ verb
[UK: tʃɑːm] [US: ˈtʃɑːrm]

enchant [enchanted, enchanted, enchanting, enchants]◼◻◻ verb
[UK: ɪn.ˈtʃɑːnt] [US: en.ˈtʃænt]

fascinate bewitch verb
[UK: ˈfæ.sɪ.neɪt bɪ.ˈwɪtʃ] [US: ˈfæ.sə.ˌnet bə.ˈwɪtʃ]

igézet főnév

charm [charms]◼◼◼ noun
[UK: tʃɑːm] [US: ˈtʃɑːrm]

enthralment noun
[UK: ɪnˈθrɔːlmənt ] [US: ɛnˈθrɔlmənt ]

entrancement noun
[UK: ˈɛntrənsmənt ] [US: ˈɛntrənsmənt ]

hex [hexes] noun
[UK: heks] [US: ˈheks]

hypnosis [hypnoses] noun
[UK: hɪp.ˈnəʊ.sɪs] [US: hɪpˈno.ʊ.sɪs]

hypnotism noun
[UK: ˈhɪp.nə.tɪ.zəm] [US: ˈhɪp.nə.ˌtɪ.zəm]

witchcraft noun
[UK: ˈwɪtʃ.krɑːft] [US: ˈwɪʧ.ˌkræft]

igéző

enticing◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈtaɪs.ɪŋ] [US: en.ˈtaɪs.ɪŋ]

enthralling◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈθrɔːl.ɪŋ] [US: ɪn.ˈθrɔːrl.ɪŋ]

mesmeric◼◻◻ adjective
[UK: mez.ˈme.rɪk] [US: mez.ˈme.rɪk]

entrancing◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈtrɑːns.ɪŋ] [US: ɪn.ˈtrɑːns.ɪŋ]

wizard [wizards] noun
[UK: ˈwɪ.zəd] [US: ˈwɪ.zərd]

igéző nő főnév

enchantress [enchantresses]◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈtʃɑːn.trɪs] [US: en.ˈtʃæn.trəs]

bigézés főnév

tip-cat◼◼◼ noun
[UK: ˈtɪp kæt] [US: ˈtɪp kæt]

megigéz ige

mesmerize [mesmerized, mesmerized, mesmerizing, mesmerizes]◼◼◼ verb
[UK: ˈmez.mə.raɪz] [US: ˈmez.mə.ˌraɪz]

fascinate [fascinated, fascinated, fascinating, fascinates]◼◼◼ verb
[UK: ˈfæ.sɪ.neɪt] [US: ˈfæ.sə.ˌnet]

enchant [enchanted, enchanted, enchanting, enchants]◼◼◻ verb
[UK: ɪn.ˈtʃɑːnt] [US: en.ˈtʃænt]

bewitch [bewitched, bewitched, bewitching, bewitches]◼◼◻ verb
[UK: bɪ.ˈwɪtʃ] [US: bə.ˈwɪtʃ]

megigéz ige
US

hypnotize [hypnotized, hypnotized, hypnotizing, hypnotizes]◼◻◻ verb
[UK: ˈhɪp.nə.taɪz] [US: ˈhɪp.nə.ˌtaɪz]

megigéz ige

hex [hexed, hexed, hexing, hexes]◼◻◻ verb
[UK: heks] [US: ˈheks]

encharm verb
[UK: entʃˈɑːm] [US: entʃˈɑːrm]

smite [smote, smitten, smiting, smites] irregular verb
[UK: smaɪt] [US: smaɪt]

megigéz ige
GB

hypnotise [hypnotised, hypnotised, hypnotising, hypnotises] verb
[UK: hˈɪpnətˌaɪz] [US: hˈɪpnətˌaɪz]

megigéz vkt

cast a spell over somebody[UK: kɑːst ə spel ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈkæst ə ˈspel ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

lay somebody under a spell[UK: leɪ ˈsʌm.bə.di ˈʌnd.ə(r) ə spel] [US: ˈleɪ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈʌnd.r̩ ə ˈspel]

put a spell over somebody[UK: ˈpʊt ə spel ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpʊt ə ˈspel ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megigézett melléknév

enchanted◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈtʃɑːn.tɪd] [US: en.ˈtʃæn.təd]

enthralled◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈθrɔːld] [US: en.ˈθrɒld]

bewitched◼◼◻ adjective

elf-struck adjective
[UK: elf strʌk] [US: ˈelf ˈstrək]

enraptured adjective
[UK: ɪn.ˈræp.tʃəd] [US: en.ˈræp.tʃərd]

hypnotized◼◼◼ adjective
[UK: ˈhɪp.nə.taɪzd] [US: ˈhɪp.nə.ˌtaɪzd]

mesmerian adjective
[UK: mesmˈiərɪən] [US: mesmˈiərɪən]

megigézi (vmi)

be smitten with something[UK: bi smɪt.n̩ wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈsmɪt.n̩ wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

megigézve (vmitől) ige

smitten with something verb
[UK: smɪt.n̩ wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈsmɪt.n̩ wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

megigézés főnév

fascination [fascinations]◼◼◼ noun
[UK: ˌfæ.sɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌfæ.sə.ˈneɪʃ.n̩]

bewitchment noun
[UK: bɪ.ˈwɪt.ʃmənt] [US: bɪ.ˈwɪt.ʃmənt]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska