Ungersk-Engelsk ordbok »

hatósági är på engelska

UngerskaEngelska
hatósági melléknév

official◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈfɪʃ.l̩] [US: ə.ˈfɪʃ.l̩]

of the authorities◼◼◻ adjective
[UK: əv ðə ɔː.ˈθɒ.rə.tiz] [US: əv ðə ə.ˈθɔː.rə.tiz]

magisterial◼◻◻ adjective
[UK: ˌmæ.dʒɪ.ˈstɪə.rɪəl] [US: ˌmæ.dʒə.ˈstiː.riəl]

hatósági bizonyítvány főnév

official certificate◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈfɪʃ.l̩ sə.ˈtɪ.fɪk.eɪt] [US: ə.ˈfɪʃ.l̩ sər.ˈtɪ.fɪkət]

warrant [warrants] noun
[UK: ˈwɒ.rənt] [US: ˈwɔː.rənt]

hatósági eljárás

proceedings instituted by a public authority[UK: prə.ˈsiː.dɪŋz ˈɪn.stɪ.tjuː.tɪd baɪ ə ˈpʌ.blɪk ɔː.ˈθɒ.rə.ti] [US: proˈsiː.dɪŋz ˈɪn.stə.ˌtuː.təd baɪ ə ˈpʌ.blɪk ə.ˈθɔː.rə.ti]

public proceedings[UK: ˈpʌ.blɪk prə.ˈsiː.dɪŋz] [US: ˈpʌ.blɪk proˈsiː.dɪŋz]

hatósági ellenőr főnév

inspector [inspectors] noun
[UK: ɪn.ˈspek.tə(r)] [US: ˌɪn.ˈspek.tər]

hatósági engedéllyel

by leave of the authority[UK: baɪ liːv əv ðə ɔː.ˈθɒ.rə.ti] [US: baɪ ˈliːv əv ðə ə.ˈθɔː.rə.ti]

hatósági engedély

licence[UK: ˈlaɪsns] [US: ˈlaɪ.səns]

hatósági felszólítás

notice[UK: ˈnəʊ.tɪs] [US: ˈnoʊ.tɪs]

summons [summonses] noun
[UK: ˈsʌ.mənz] [US: ˈsʌ.mənz]

writ [writs] noun
[UK: ˈrɪt] [US: ˈrɪt]

hatósági gabonaárak skót

fiars[UK: fˈaɪəz] [US: fˈaɪɚz]

hatósági igénybevétel

official requisition◼◼◼[UK: ə.ˈfɪʃ.l̩ ˌre.kwɪ.ˈzɪʃ.n̩] [US: ə.ˈfɪʃ.l̩ ˌre.kwə.ˈzɪʃ.n̩]

indent [indented, indented, indenting, indents] verb
[UK: ɪn.ˈdent] [US: ˌɪn.ˈdent]

hatósági intézkedések

measures taken by the authorities[UK: ˈme.ʒəz ˈteɪkən baɪ ðə ɔː.ˈθɒ.rə.tiz] [US: ˈme.ʒərz ˈteɪkən baɪ ðə ə.ˈθɔː.rə.tiz]

measures taken by the government[UK: ˈme.ʒəz ˈteɪkən baɪ ðə ˈɡʌ.vən.mənt] [US: ˈme.ʒərz ˈteɪkən baɪ ðə ˈɡʌ.vər.mənt]

hatósági könyvtár

government library[UK: ˈɡʌ.vən.mənt ˈlaɪ.brər.i] [US: ˈɡʌ.vər.mənt ˈlaɪb.rer.i]

hatósági közeg

officer of the law◼◼◼[UK: ˈɒf.ɪs.ə(r) əv ðə lɔː] [US: ˈɑːf.əs.ər əv ðə ˈlɑː]

official[UK: ə.ˈfɪʃ.l̩] [US: ə.ˈfɪʃ.l̩]

public servant[UK: ˈpʌ.blɪk ˈsɜː.vənt] [US: ˈpʌ.blɪk ˈsɝː.vənt]

hatósági közeg elleni erőszak

assault on officers of the law[UK: ə.ˈsɔːlt ɒn ˈɒf.ɪs.əz əv ðə lɔː] [US: ə.ˈsɒlt ɑːn ˈɑːf.əs.ərz əv ðə ˈlɑː]

open defiance of lawful authority[UK: ˈəʊ.pən dɪ.ˈfaɪəns əv ˈlɔː.fəl ɔː.ˈθɒ.rə.ti] [US: ˈoʊ.pən də.ˈfaɪəns əv ˈlɒ.fəl ə.ˈθɔː.rə.ti]

hatósági közeg megsértése

defiance of lawful authority[UK: dɪ.ˈfaɪəns əv ˈlɔː.fəl ɔː.ˈθɒ.rə.ti] [US: də.ˈfaɪəns əv ˈlɒ.fəl ə.ˈθɔː.rə.ti]

hatósági mázsálóház

weigh-house[UK: weɪ ˈhaʊs] [US: ˈweɪ ˈhaʊs]

hatósági orvos

medical officer[UK: ˈme.dɪk.l̩ ˈɒf.ɪs.ə(r)] [US: ˈme.dək.l̩ ˈɑːf.əs.ər]

hatósági személy

officer of the law◼◼◼[UK: ˈɒf.ɪs.ə(r) əv ðə lɔː] [US: ˈɑːf.əs.ər əv ðə ˈlɑː]

representative of the authorities[UK: ˌre.prɪ.ˈzen.tə.tɪv əv ðə ɔː.ˈθɒ.rə.tiz] [US: ˌre.prə.ˈzen.tə.tɪv əv ðə ə.ˈθɔː.rə.tiz]

hatósági szervek

public agencies[UK: ˈpʌ.blɪk ˈeɪ.dʒən.siz] [US: ˈpʌ.blɪk ˈeɪ.dʒən.siz]

hatósági szolga (ókori Rómában) főnév

lictor noun
[UK: lˈɪktə] [US: lˈɪktɚ]

hatósági ténymegállapítás

official statement of facts[UK: ə.ˈfɪʃ.l̩ ˈsteɪt.mənt əv fækts] [US: ə.ˈfɪʃ.l̩ ˈsteɪt.mənt əv ˈfækts]

hatósági ár

official price◼◼◼[UK: ə.ˈfɪʃ.l̩ praɪs] [US: ə.ˈfɪʃ.l̩ ˈpraɪs]

established price[UK: ɪ.ˈstæ.blɪʃt praɪs] [US: ə.ˈstæ.blɪʃt ˈpraɪs]

price fixed by the authorities[UK: praɪs fɪkst baɪ ðə ɔː.ˈθɒ.rə.tiz] [US: ˈpraɪs ˈfɪkst baɪ ðə ə.ˈθɔː.rə.tiz]

hatósági áron történő eladás

sale at an official price[UK: seɪl ət ən ə.ˈfɪʃ.l̩ praɪs] [US: ˈseɪl ət ˈæn ə.ˈfɪʃ.l̩ ˈpraɪs]

hatósági értesítés

notice[UK: ˈnəʊ.tɪs] [US: ˈnoʊ.tɪs]

summons [summonses] noun
[UK: ˈsʌ.mənz] [US: ˈsʌ.mənz]

writ [writs] noun
[UK: ˈrɪt] [US: ˈrɪt]

hatóságilag nem támogatott melléknév

unsubsidized adjective
[UK: ən.ˈsəb.sə.ˌdaɪzd] [US: ən.ˈsəb.sə.ˌdaɪzd]

You can find it in:

UngerskaEngelska