Ungersk-Engelsk ordbok »

hangol är på engelska

UngerskaEngelska
hangol ige

tune [tuned, tuned, tuning, tunes]◼◼◼ verb
[UK: tjuːn] [US: ˈtuːn]

attune [attuned, attuned, attuning, attunes]◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈtjuːn] [US: ə.ˈtuːn]

tune up◼◼◻ verb
[UK: tjuːn ʌp] [US: ˈtuːn ʌp]

key [keyed, keyed, keying, keys]◼◼◻ verb
[UK: kiː] [US: ˈkiː]

tone [toned, toned, toning, tones]◼◻◻ verb
[UK: təʊn] [US: ˈtoʊn]

key up verb
[UK: kiː ʌp] [US: ˈkiː ʌp]

hangol (zongorát) ige

temper [tempered, tempered, tempering, tempers]◼◼◼ verb
[UK: ˈtem.pə(r)] [US: ˈtem.pər]

hangol (vmi)hez ige

key to something verb
[UK: kiː tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkiː ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

hangolás főnév

tuning◼◼◼ noun
[UK: ˈtjuːn.ɪŋ] [US: ˈtuːn.ɪŋ]

hangolatlan melléknév

aperiodic adjective
[UK: ˌeɪ.ˌpɪə.ri.ˈɒ.dɪk] [US: ˌeɪ.ˌpɪə.ri.ˈɒ.dɪk]

hangolható melléknév

tunable◼◼◼ adjective
[UK: ˈtuː.nə.bəl] [US: ˈtuː.nə.bəl]

tuneable adjective
[UK: ˈtjuːnəbl ] [US: ˈtunəbl ]

hangoló főnév

tuner [tuners]◼◼◼ noun
[UK: ˈtjuː.nə(r)] [US: ˈtuː.nər]

hangoló kondenzátor

aligning[UK: ə.ˈlaɪn.ɪŋ] [US: ə.ˈlaɪn.ɪŋ]

hangolócső főnév

tuning-slide noun
[UK: ˈtjuːn.ɪŋ slaɪd] [US: ˈtuːn.ɪŋ sˈlaɪd]

hangolódrót főnév

tuning-wire noun
[UK: ˈtjuːn.ɪŋ ˈwaɪə(r)] [US: ˈtuːn.ɪŋ ˈwaɪər]

hangológomb főnév

tuning-knob noun
[UK: ˈtjuːn.ɪŋ nɒb] [US: ˈtuːn.ɪŋ ˈnɑːb]

hangolóhuzal főnév

tuning-slide noun
[UK: ˈtjuːn.ɪŋ slaɪd] [US: ˈtuːn.ɪŋ sˈlaɪd]

hangolókalapács főnév

tuning-hammer noun
[UK: ˈtjuːn.ɪŋ ˈhæ.mə(r)] [US: ˈtuːn.ɪŋ ˈhæ.mər]

hangolókampó (fúvós hangszerekhez) főnév

tuning-wire noun
[UK: ˈtjuːn.ɪŋ ˈwaɪə(r)] [US: ˈtuːn.ɪŋ ˈwaɪər]

hangolókulcs

tuning-key noun
[UK: ˈtjuːn.ɪŋ kiː] [US: ˈtuːn.ɪŋ ˈkiː]

wrest [wrested, wrested, wresting, wrests] verb
[UK: rest] [US: ˈrest]

hangolókürt főnév

tuning-cone noun
[UK: ˈtjuːn.ɪŋ kəʊn] [US: ˈtuːn.ɪŋ ˈkoʊn]

hangolósíp főnév

pitch-pipe noun
[UK: pɪtʃ paɪp] [US: ˈpɪtʃ ˈpaɪp]

hangolószeg (zongorán) főnév

tuning-peg noun
[UK: ˈtjuːn.ɪŋ peɡ] [US: ˈtuːn.ɪŋ ˈpeɡ]

tuning-pin noun
[UK: ˈtjuːn.ɪŋ pɪn] [US: ˈtuːn.ɪŋ ˈpɪn]

hangolószög (zongoráé) főnév

tuning pin noun
[UK: ˈtjuːn.ɪŋ pɪn] [US: ˈtuːn.ɪŋ ˈpɪn]

hangolótekercs főnév

search-coil (inductive sensor) noun
[UK: sɜːtʃ kɔɪl] [US: ˈsɝːtʃ ˌkɔɪl]

hangolt melléknév

tuned◼◼◼ adjective
[UK: tjuːnd] [US: ˈtuːnd]

hangolvasás főnév

reading by sound noun
[UK: ˈriːd.ɪŋ baɪ ˈsaʊnd] [US: ˈriːd.ɪŋ baɪ ˈsaʊnd]

adást behangol

pick up a wave[UK: pɪk ʌp ə weɪv] [US: ˈpɪk ʌp ə ˈweɪv]

áthangolás főnév

retuning◼◼◼ noun

behangol ige

tune [tuned, tuned, tuning, tunes]◼◼◼ verb
[UK: tjuːn] [US: ˈtuːn]

tune in◼◼◻ verb
[UK: tjuːn ɪn] [US: ˈtuːn ɪn]

behangol ige
távk

syntonize [syntonized, syntonized, syntonizing, syntonizes] verb
[UK: ˈsɪn.tə.naɪz] [US: ˈsɪn.tə.ˌnaɪz]

behangolás főnév

adjustment [adjustments]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈdʒʌst.mənt] [US: ə.ˈdʒəst.mənt]

alignment [alignments] noun
[UK: ə.ˈlaɪn.mənt] [US: ə.ˈlaɪn.mənt]

dial readings noun
[UK: ˈdaɪəl ˈriːd.ɪŋz] [US: ˈdaɪəl ˈriːd.ɪŋz]

tuning in noun
[UK: ˈtjuːn.ɪŋ ɪn] [US: ˈtuːn.ɪŋ ɪn]

behangolás főnév
távk

attunement noun
[UK: əˈtjuːnmənt ] [US: əˈtunmənt ]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska