Ungersk-Engelsk ordbok » hajthatatlan är på engelska

UngerskaEngelska
hajthatatlan

adamant◼◼◼ adjective
[UK: ˈæ.də.mənt] [US: ˈæ.də.mənt]

inflexible◼◼◻ adjective
[UK: ɪn.ˈflek.səb.l̩] [US: ˌɪn.ˈflek.səb.l̩]

intransigent◼◼◻ adjective
[UK: ɪn.ˈtræn.sɪ.dʒənt] [US: ɪn.ˈtræn.sə.dʒənt]

relentless◼◼◻ adverb
[UK: rɪ.ˈlent.ləs] [US: rə.ˈlent.ləs]

unbending◼◼◻ adjective
[UK: ˌʌn.ˈbend.ɪŋ] [US: ˌʌn.ˈbend.ɪŋ]

unyielding◼◼◻ adjective
[UK: ʌn.ˈjiːld.ɪŋ] [US: ʌ.ˈnjiːld.ɪŋ]

hard-bitten◼◻◻ adjective
[UK: hɑːd ˈbɪt.n̩] [US: ˈhɑːrd ˈbɪt.n̩]

inexorable◼◻◻ adjective
[UK: ˌɪn.ˈek.sə.rəb.l̩] [US: ˌɪ.ˈnek.sə.rəb.l̩]

rigid◼◻◻ adjective
[UK: ˈrɪ.dʒɪd] [US: ˈrɪ.dʒəd]

uncompromising◼◻◻ adjective
[UK: ʌnˈk.ɒm.prə.maɪz.ɪŋ] [US: ʌnˈk.ɑːm.prə.maɪz.ɪŋ]

cast-iron adjective
[UK: kɑːst ˈaɪən] [US: ˈkæst ˈaɪərn]

grim adjective
[UK: ɡrɪm] [US: ˈɡrɪm]

hard as a flint adjective
[UK: hɑːd əz ə flɪnt] [US: ˈhɑːrd ˈæz ə ˈflɪnt]

hard-boiled (hard-cooked) adjective
[UK: hɑːd bɔɪld] [US: ˈhɑːrd ˌbɔɪld]

have a heart of flint adjective
[UK: həv ə hɑːt əv flɪnt] [US: həv ə ˈhɑːrt əv ˈflɪnt]

indomitable adjective
[UK: ɪn.ˈdɒ.mɪ.təb.l̩] [US: ˌɪn.ˈdɑː.mə.təb.l̩]

intractable adjective
[UK: ˌɪn.ˈtræk.təb.l̩] [US: ˌɪn.ˈtræk.təb.l̩]

iron-handed adjective
[UK: ˈaɪən ˈhæn.dɪd] [US: ˈaɪərn ˈhæn.dəd]

ironbound adjective
[UK: ˈaɪənbaʊnd] [US: ˈaɪənbaʊnd]

rock-ribbed adjective
[UK: rɒk rɪbd] [US: ˈrɑːk ˈrɪbd]

steely adjective
[UK: ˈstiː.li] [US: ˈstiː.li]

stiff adjective
[UK: stɪf] [US: ˈstɪf]

stiff in the back adjective
[UK: stɪf ɪn ðə ˈbæk] [US: ˈstɪf ɪn ðə ˈbæk]

stiff-backed adjective
[UK: stɪf bækt] [US: ˈstɪf ˈbækt]

stunkard adjective
[UK: stˈʌŋkəd] [US: stˈʌŋkɚd]

uncomplying adjective
[UK: ˈʌnk.əm.ˈplaɪɪŋ] [US: ˈʌnk.əm.ˈplaɪɪŋ]

unreconstructed adjective
[UK: ˌʌn.riːk.ən.ˈstrʌk.tɪd] [US: ˌʌn.rik.ən.ˈstrək.təd]

unrelenting adverb
[UK: ˌʌn.rɪ.ˈlent.ɪŋ] [US: ˌʌn.ri.ˈlent.ɪŋ]

hajthatatlan (átv)

he's as hard as a flint[UK: hiːz əz hɑːd əz ə flɪnt] [US: hiz ˈæz ˈhɑːrd ˈæz ə ˈflɪnt]

out-and-out adjective
[UK: ˈaʊt ənd ˈaʊt] [US: ˈaʊt ænd ˈaʊt]

hajthatatlan ember

hard case[UK: hɑːd keɪs] [US: ˈhɑːrd ˈkeɪs]

intransigentist[UK: ɪnˈtrænsɪʤəntɪst ] [US: ɪnˈtrænsəʤəntɪst ]

hajthatatlan személy

stuffed shirt[UK: stʌft ʃɜːt] [US: ˈstəft ˈʃɝːt]

hajthatatlanná tesz ige

harden verb
[UK: ˈhɑːd.n̩] [US: ˈhɑːr.dn̩]

hajthatatlanság főnév

inflexibility◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˌflek.sə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌɪn.ˌflek.sə.ˈbɪ.lə.ti]

indomitability noun
[UK: ɪnˌdɒmɪtəˈbɪlɪti ] [US: ɪnˌdɑmətəˈbɪlɪti ]

inexorability noun
[UK: ɪn.ˈek.sə.rəb.l̩] [US: ɪn.ˈek.sə.rəb.l̩]

intractability noun
[UK: ɪn.ˌtræk.tə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ɪn.ˌtræk.tə.ˈbɪ.lɪ.ti]

intransigency noun
[UK: ɪntrˈansɪdʒənsi] [US: ɪntrˈænsɪdʒənsi]

relentlessness noun
[UK: rɪˈlɛntlɪsnəs ] [US: rɪˈlɛntlɪsnəs ]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies