Ungersk-Engelsk ordbok »

hajsza är på engelska

UngerskaEngelska
hajsza főnév

chase [chases]◼◼◼ noun
[UK: tʃeɪs] [US: ˈtʃeɪs]

hunt [hunts]◼◼◻ noun
[UK: hʌnt] [US: ˈhənt]

pursuit [pursuits]◼◼◻ noun
[UK: pə.ˈsjuːt] [US: pər.ˈsuːt]

rush [rushes]◼◼◻ noun
[UK: rʌʃ] [US: ˈrəʃ]

shag [shags]◼◻◻ noun
[UK: ʃæɡ] [US: ˈʃæɡ]

press [presses] noun
[UK: pres] [US: ˈpres]

strain [strains] noun
[UK: streɪn] [US: ˈstreɪn]

hajsza a pénz után

scramble for money[UK: ˈskræm.bl̩ fɔː(r) ˈmʌ.ni] [US: ˈskræm.bl̩ ˈfɔːr ˈmʌ.ni]

hajszakértő főnév
US

trichologist [trichologists] noun
[UK: trɪkˈɒlədʒˌɪst] [US: trɪkˈɑːlədʒˌɪst]

hajszál főnév

hair [hairs]◼◼◼ noun
[UK: heə(r)] [US: ˈher]

a hair (a single hair)◼◼◻ noun
[UK: ə heə(r)] [US: ə ˈher]

hajszál…

capillary[UK: kə.ˈpɪ.lə.ri] [US: ˈkæ.pə.ˌle.ri]

hajszál híján agyonver vkt

beat somebody within an inch of somebody's life[UK: biːt ˈsʌm.bə.di wɪð.ˈɪn ən ɪntʃ əv ˈsəm.ˌbɑː.di laɪf] [US: ˈbiːt ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪð.ˈɪn ˈæn ˈɪntʃ əv ˈsəm.ˌbɑː.di ˈlaɪf]

hajszál pontosan

a nicety[UK: ə ˈnaɪ.sə.ti] [US: ə ˈnaɪ.sə.ti]

a T[UK: ə tiː] [US: ə ˈtiː]

hajszál-spácium (betűk közt) főnév

hair-space noun
[UK: heə(r) speɪs] [US: ˈher ˈspeɪs]

hajszalag főnév

hair ribbon◼◼◼ noun
[UK: heə(r) ˈrɪ.bən] [US: ˈher ˈrɪ.bən]

band [bands]◼◼◻ noun
[UK: bænd] [US: ˈbænd]

bandeau [bandeaux]◼◻◻ noun
[UK: ˈbæn.dəʊ] [US: ˈbændo.ʊ]

hair-band noun
[UK: heə(r) bænd] [US: ˈher ˈbænd]

snood [snoods]◼◼◼ noun
[UK: snuːd] [US: snuːd]

vitta [vittae] noun
[UK: vˈɪtə] [US: vˈɪɾə]

hajszalagot

snooded[UK: snˈuːdɪd] [US: snˈuːdᵻd]

hajszálcsík főnév

pinstripe◼◼◼ noun
[UK: ˈpɪn.straɪp] [US: ˈpɪn.ˌstraɪp]

pin-stripe noun
[UK: pɪn straɪp] [US: ˈpɪn ˈstraɪp]

hajszálcsíkos főnév melléknév

pinstripe◼◼◼ noun adjective
[UK: ˈpɪn.straɪp] [US: ˈpɪn.ˌstraɪp]

hajszálcső (capillaris) főnév

capillary [capillaries]◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈpɪ.lə.ri] [US: ˈkæ.pə.ˌle.ri]

hair-canal noun
[UK: heə(r) kə.ˈnæl] [US: ˈher kə.ˈnæl]

hajszálcsöves melléknév

capillary◼◼◼ adjective
[UK: kə.ˈpɪ.lə.ri] [US: ˈkæ.pə.ˌle.ri]

capillaceous adjective
[UK: kˌapɪlˈeɪʃəs] [US: kˌæpɪlˈeɪʃəs]

hajszálcsövesség főnév

capillarity [capillarities]◼◼◼ noun
[UK: ˌkæ.pɪ.ˈlæ.rɪ.tɪ] [US: ˌkæ.pʌ.ˈlæ.rɪ.tiː]

hajszáldrót főnév

hair [hairs] noun
[UK: heə(r)] [US: ˈher]

hajszálél ige

feather-edge verb
[UK: ˈfe.ðə(r) edʒ] [US: ˈfe.ðər ˈedʒ]

hajszálér főnév

microvascular noun

hajszálér főnév
geol

veinlet [veinlets] noun
[UK: vˈeɪnlət] [US: vˈeɪnlət]

hajszálér (capillaris) főnév

capillary [capillaries]◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈpɪ.lə.ri] [US: ˈkæ.pə.ˌle.ri]

capillary vessel noun
[UK: kə.ˈpɪ.lə.ri ˈve.səl] [US: ˈkæ.pə.ˌle.ri ˈve.səl]

hajszálértágulat főnév

telangiectasia [telangiectasias]◼◼◼ noun

hajszálértágulat (telangiectasis, telangiectasia) főnév

telangiectasis [telangiectases] noun
[UK: tˌeləŋɡaɪktˈɑːsiz] [US: tˌeləŋɡaɪktˈɑːsiz]

hajszálfinom melléknév

capillary adjective
[UK: kə.ˈpɪ.lə.ri] [US: ˈkæ.pə.ˌle.ri]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska