Ungersk-Engelsk ordbok » fontos személyiség är på engelska

UngerskaEngelska
fontos személyiség

bashaw noun
[UK: bɪ.ˈʃɒ] [US: bɪ.ˈʃɒ]

keyman, keymen[UK: kˈiːmən kˈiːmen] [US: kˈiːmən kˈiːmen]

person of considerable prominence[UK: ˈpɜːs.n̩ əv kən.ˈsɪ.də.rəb.l̩ ˈprɒ.mɪ.nəns] [US: ˈpɝː.sn̩ əv kən.ˈsɪ.də.rəb.l̩ ˈprɑː.mə.nəns]

somebody noun
[UK: ˈsʌm.bə.di] [US: ˈsʌm.ˌbɑː.di]

fontos személyiségnek tartja magát

he thinks himself somebody[UK: hiː ˈθɪŋks hɪm.ˈself ˈsʌm.bə.di] [US: ˈhiː ˈθɪŋks ˌhɪm.ˈself ˈsʌm.ˌbɑː.di]

ez egy fontos személyiség

he's somebody[UK: hiːz ˈsʌm.bə.di] [US: hiz ˈsʌm.ˌbɑː.di]

nagyon fontos személy(iség)

very important person (VIP)[UK: ˈver.i ɪm.ˈpɔːtnt ˈpɜːs.n̩] [US: ˈver.i ˌɪm.ˈpɔːr.tənt ˈpɝː.sn̩]

ő egy fontos személyiség

he's a somebody[UK: hiːz ə ˈsʌm.bə.di] [US: hiz ə ˈsʌm.ˌbɑː.di]

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies