Ungersk-Engelsk ordbok » elver är på engelska

UngerskaEngelska
elver

drub◼◼◼ verb
[UK: drʌb] [US: ˈdrəb]

thrash◼◼◼ verb
[UK: θræʃ] [US: ˈθræʃ]

wallop◼◼◻ verb
[UK: ˈwɒ.ləp] [US: ˈwɑː.ləp]

batter about verb
[UK: ˈbæ.tə(r) ə.ˈbaʊt] [US: ˈbæ.tər ə.ˈbaʊt]

beat up verb
[UK: biːt ʌp] [US: ˈbiːt ʌp]

curry verb
[UK: ˈkʌ.ri] [US: ˈkɜː.ri]

haze verb
[UK: heɪz] [US: ˈheɪz]

lace verb
[UK: leɪs] [US: ˈleɪs]

lambast verb

larrup verb
[UK: ˈlæ.rʌp] [US: ˈlæ.rʌp]

lather verb
[UK: ˈlɑː.ðə(r)] [US: ˈlæ.ðər]

lay it on somebody verb
[UK: leɪ ɪt ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈleɪ ˈɪt ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

leather verb
[UK: ˈle.ðə(r)] [US: ˈle.ðər]

lick verb
[UK: lɪk] [US: ˈlɪk]

mill verb
[UK: mɪl] [US: ˈmɪl]

piss away verb
[UK: pɪs ə.ˈweɪ] [US: ˈpɪs ə.ˈweɪ]

run through verb
[UK: rʌn θruː] [US: ˈrən θruː]

scug verb
[UK: skˈʌɡ] [US: skˈʌɡ]

shingle verb
[UK: ˈʃɪŋ.ɡl̩] [US: ˈʃɪŋ.ɡl̩]

slosh verb
[UK: slɒʃ] [US: sˈlɑːʃ]

swish verb
[UK: swɪʃ] [US: ˈswɪʃ]

thresh verb
[UK: θreʃ] [US: ˈθreʃ]

tonk noun
[UK: ˈtɒŋk] [US: ˈtɒŋk]

wax verb
[UK: wæks] [US: ˈwæks]

welt verb
[UK: welt] [US: ˈwelt]

whup-ass

elver (átv) ige

trounce verb
[UK: traʊns] [US: ˈtraʊns]

elver (vagyont, pénzt)

squandor[UK: skwˈɒndɔː] [US: skwˈɑːndoːr]

elver (vkt) ige

pepper verb
[UK: ˈpe.pə(r)] [US: ˈpe.pər]

elver vhonnan

whip off[UK: wɪp ɒf] [US: ˈwɪp ˈɒf]

elver vkt

give somebody a thrashing[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə ˈθræʃ.ɪŋ] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈθræʃ.ɪŋ]

give somebody a trouncing[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə ˈtraʊns.ɪŋ] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈtraʊns.ɪŋ]

lay into somebody[UK: leɪ ˈɪn.tə ˈsʌm.bə.di] [US: ˈleɪ ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

tan somebody[UK: tæn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈtæn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

tan somebody's hide[UK: tæn ˈsəm.ˌbɑː.di haɪd] [US: ˈtæn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈhaɪd]

elverés főnév

hiding noun
[UK: ˈhaɪd.ɪŋ] [US: ˈhaɪd.ɪŋ]

lathering noun
[UK: ˈlɑː.ðər.ɪŋ] [US: ˈlɑː.ðər.ɪŋ]

thrashing noun
[UK: ˈθræʃ.ɪŋ] [US: ˈθræʃ.ɪŋ]

elverés (éhségé) (átv) főnév

sating noun
[UK: ˈseɪt.ɪŋ] [US: ˈseɪt.ɪŋ]

elvergődik vhová

push one's way into somewhere[UK: pʊʃ wʌnz ˈweɪ ˈɪn.tə ˈsʌm.weə(r)] [US: ˈpʊʃ wʌnz ˈweɪ ˌɪn.ˈtuː ˈsʌˌm.wer]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies